SORU


İyi çalışmalar. İl Jandarma Komutanlıklarında Maliye Şube Müdürlükleri vardır ve tüm ödeme emri belgeleri bu birim tarafından düzenlenerek muhasebe müdürlüğüne gönderilmektedir.

Sormak istediğim; ilgili şubelerden Maliye Şube Müdürlüğüne gönderilen evraklar ne kadar süre içerisinde muhasebeye gönderilmelidir?

Burada gerekli ön mali kontrolün, incelemenin ve ödeme emri belgesinin düzenlenmesi için gerekli zamanın olması gerekmiyor mu?
Teşekkür ederim. Kullanıcı: hakanjand

EDİTÖR GÖRÜŞÜ


Kamu kurumlarında mali işlemlerin yürütüldüğü birimlerin kurulması, bunların idarelerin iç yapılanmasında belirli isimler alması, tamamen kamu idarelerinin yönetim ve organizasyon yapılanmasına bağlı olup, mali mevzuat açısından düzenlenen bir durum değildir. Jandarma Komutanlıklarında Maliye Şube Müdürlüğü adında bir yapılanmanın kurulması, söz konusu idarenin kendi organizasyon yapısı ile ilgilidir.

Jandarma Komutanlıklarının her biri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu açısından birer “Harcama Birimidir.” Harcama birimleri, kendisine ödenek tahsis edilmiş, dolayısıyla harcama yapma yetkisi verilmiş birimleri ifade etmektedir. Elbette bu birimlerde yapılan harcamaların her birinin, bir yasal dayanağı olmak zorundadır. Mesela, memuriyet mahalli dışında bir yere görevlendirilen bir personele, 6245 sayılı Harcırah Kanunu çerçevesinde bir ödeme yapılacaktır. İşte yapılan harcamalara ilişkin bu mevzuat uyarınca belirli süreler belirlenmiş olabilir. Ya da Kamu İdareleri ödemelerin türü itibarı ile belli süreler belirleyebilir. (Maaş ödemelerine ilişkin ödeme emirlerinin her ay, ayın 15’inden üç iş günü öncesinde muhasebe birimlerine verilmesi gibi.) Ancak, harcamanın tabi olduğu mevzuatta herhangi bir süre belirlenmemiş de olabilir. Örneğin, bir çalışanın eksik ödenen maaş unsurunun (farzedelim yan ödemesinin) kendisine ödenmesine ilişkin bir bordro düzenlenmiş olsun. Bu bordronun ne kadar sürede muhasebe birimine intikal ettirilerek ödeneceğine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu, iş ve işlemleri gerçekleştirecek olan personelin, canının istediği zaman ödemeleri muhasebe birimine göndereceği, istemediği zaman bekletebileceği sonucunu çıkarmaz. İşte bu noktada, idari sorumluluk dediğimiz kavram devreye girmektedir ki, yönetim sorumluluğu çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir.

Sonuç olarak denilebilir ki, Jandarma Komutanlıkları bünyesinde mali işlemleri yürütmek üzere kurulan Maliye Şube Müdürlüklerinin, harcamalara ilişkin belgeleri ne kadar sürede muhasebe birimine gönderileceğine ilişkin, genel bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, işlemlerin ne kadar sürede gerçekleştirileceğine ilişkin düzenlemelerin, harcamaların tabi olduğu mevzuatta belirlenmiş olan süreler ve zamanaşımı gibi hususlar gözetilerek, İdarenin kendisi tarafından belirlenmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.