SORU


İyi günler değerli üstadlarım.

Güncellenen Taşınır Mal Yönetmeliğinin 4. maddesinde yer alan Taşınır Kayıt Yetkilisi, Taşınır Konsolide Görevlisi ve Taşınır Kontrol Yetkilisi görevlilerinden hangilerinden kefalet kesintisi yapılır. İyi çalışmalar (kullanıcı adı: my152575)

 

KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ


2007 yılından itibaren yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliği ile yönetmelik kapsamındaki harcama birimlerinin taşınır kayıtlarının tutulmasından ilgili harcama yetkilileri, bu kayıtları usulüne uygun olarak tutmaktan ise taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumlu tutulmuştur. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın yönetmelik kapsamında öngörülen işlemleri yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personeller arasından harcama yetkililerince görevlendirileceği hüküm altına alınmıştır.

Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin kefalete bağlanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi ve kamu idareleri arasında uygulama birliği sağlamak amacıyla 03.12.2009 tarih ve 27421 sayılı Resmi Gazete de Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı:2) yayımlanmıştır.

Tebliğ uyarınca, 2489 sayılı Kefalet Kanununun 1. maddesinde, “5018 sayılı Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlarda para, menkul kıymet ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan; memur, sözleşmeli personel ve işçiler (geçici işçiler hariç) için müteselsil kefalet usulü kabul edilmiş ve bu maksatla tüzel kişiliği haiz Kefalet Sandığı kurulmuştur. Bu Kanundaki memur ve müstahdem ibarelerinden bu fıkrada geçen kefalete tabi personel anlaşılır” hükmünün mevcut olduğu, bu nedenle taşınır kayıt ve kontrol görevlilerinin de kefalete tabi olduğu, aylık ve ücretlerinden kefalet aidatı kesilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Yine Tebliğde, taşınırın kişilere ya da ortak kullanım alanlarına verilmesi nedeniyle zimmetlendiği sorumlular ile taşınır konsolide görevlilerinin kefalete tabi tutulmasına gerek bulunmadığına hükmedilmiştir.

Öte yandan 14.03.2016 tarih ve 2016/8646 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Taşınır Mal Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmış mevcut durumdaki taşınır kayıt ve kontrol yetkileri; taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır kontrol yetkilisi olarak ikiye ayrılarak bu iki görevin aynı kişide birleşemeyecek görev olduğu hükmü getirilmiştir.

Değişiklikle; Taşınır kayıt yetkilisi, taşınırları teslim alan, sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza eden, kullanıcılarına ve kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde taşınır kontrol yetkilisi ve harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri,

Taşınır kontrol görevlisi, taşınır kayıt yetkilisinin yapmış olduğu kayıt ve işlemler ile düzenlediği belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol eden, Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayan ve bu konularda harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri,

olarak tanımlanmış; kefalete tabi olma zorunluluğunu doğuran ayniyatı alıp veren ve elinde tutan koşulunun taşınır kayıt yetkilisine verildiği, taşınır kontrol yetkilisinin ise sadece kayıt ve işlemleri kontrol etme görevinin bulunduğu, bu nedenle kefalete tabi olmasını gerektirecek bir görevinin bulunmaması nedeniyle aidat kesilmemesi gerekmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalarımız çerçevesinde özetle; taşınır kayıt yetkilisinin kefalete tabi tutulması gerektiği, taşınır kontrol yetkilisi ile taşınır konsolide yetkililerinin ise kefalete tabi tutulmaması gerektiği sonucuna varılmıştır.

4 YORUMLAR

 1. Peki mali sorumluluk zammının verilmesi nasıl olacaktır? taşınır yönetmeliği değişmeden önce aynı kişide birleşiyordu fakat şuan 2 ayrı görev unvanı var dolayısıyla mali sorumluluk zammının ikiye mi bölünmesi gerekir?

  • Mali sorumluluk zammı yönetmeliğin eski halinde taşınır kayıt ve kontrol yetkililerine veriliyordu. Editörümüzün cevabı da gösteriyor ki taşınır kayıt yetkilisi mükeffel memur olarak kayıplardan sorumludur, bu yüzden de mali sorumluluk zammını almaya devam edecektir. Taşınır kontrol yetkilisinin kefalete tabi bir sorumluluğu olmadığı için mali sorumluluk zammını almayacağını düşünmekteyiz.

  • Mali sorumluluk zammı ilk olarak 2012-2013 toplu sözleşmenin 12. maddesinde “taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenlere” şeklinde yer alması sonrasında bu görevde bulunanlara ödenmeye başlandı. Sonraki yıllarda; 2014-2015 yılı toplu sözleşmenin 11. maddesinde “taşınır kayıt kontrol yetkilisi veya taşınır mal sorumlularına“, 2016-2017 yılı toplu sözleşmenin 12. maddesinde yine “taşınır kayıt kontrol yetkilisi veya taşınır mal sorumlularına“, ve nihayet 2018-2019 yılı toplu sözleşmenin 12. maddesinde ise “taşınır kayıt yetkilisi veya taşınır mal sorumluları” olarak yer almıştır.

   Taşınır Mal Yönetmeliği’ne tabi kurumlarda taşınırların kaydı muhafazası vb. işlemleri yapacak görevli “Taşınır Kayıt Yetkilisi” olarak tanımlanmakta iken; Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliği’nde “Taşınır Mal Sorumlusu” olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla son yapılan toplu sözleşmedeki değişiklikle de anlaşılacağı üzere, taşınırların fiili mevcudiyetinden sorumlu tutulan görevliye mali sorumluluk zammının ödeneceği, ancak taşınırın kayıt-kontrol gibi kaydi işlemleri yönüyle sorumluluk sahibi olanlara ödenmeyeceği anlaşılmaktadır.

   • Teşekkür ederim.Son olarak bu konuda bir şey daha sorayım.Kefalet kanunu ve uygulamasına ilişkin nizamname hükümleri gereği ve yukarıda da belirttiğiniz gibi “ayniyatı alıp veren ve elinde tutan” Veznedar,taşınır kayıt yetkilisi,tahsildar, ambar memuru vs gibi unvanlardan kefalet aidatı kesilecektir.Peki örneğin kişinin kadrosu tahsildar iken fiilen tahsildarlık yaptırılmayıp başka bir deyişle veznede değil de devlete ait para, menkul değer alma, verme ve elinde tutma işlemini gerçekleştirmeyen bir yerde görevlendiriliyorsa(örneğin sicil servisinde görevlendirildiğini varsayarsak) yine de kadrosu tahsildar olduğu için kesinti yapılması gerekir mi?