SORU


Müdürlük vekalet ücreti almak için asilin şartlarının taşıması gerekiyor ama ona rağmen Anayasa Mahkemesi kararına istinaden alanlar varmış. Ben boş kadroya vekalet ediyorum. Kadrom da VHKİ şimdiye kadar almadım ama al diyenler var. Sizce ne yapmalıyım.

EDİTÖR DEĞERLENDİRMESİ


Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları” başlıklı 86 ncı maddesinde;

“Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.

Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır. …

Aynı kurumdan birinci fıkrada sayılan ayrılmalar dolayısıyla atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, … vekalet aylığı ödenir.”

hükümleri yer almaktadır.

Ancak Anayasa Mahkemesinin 13/10/2012 tarih ve 28440 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 05/07/2012 tarih ve E:2012/11-2012/104 sayılı kararında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 86 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “birinci fıkrada sayılan” ibaresi iptal ettiğinden boş kadroya vekalet edilmesi halinde vekalet ücretinden faydalanılabileceği görülmektedir.

Yine anılan Kanunun “Vekalet, ikinci görev aylık ve ücretleri ile diğer ödemeler” başlıklı 175 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Ancak, kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur.” hükmü yanı sıra;

Devlet Memurları Kanunun 99 Seri No.lu Genel Tebliğinde “Bir görevin vekaleten yürütülmesi halinde görevin gerekleri ve nitelikleri değişmeyeceğinden bu görevi vekaleten yürütecek olanların asil memurda aranan şartlara sahip olmaları gerekmektedir.” açıklamaları yapılmıştır.

Mer’i Anayasamızın 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır” hükmü esas alınarak birçok kamu görevlisinin, vekalet görevini bir angarya olarak niteleyerek vekalet ücreti talep etmektedir. Konuyla ilgili Anayasa Mahkemesinin 2013/5062 başvuru no.lu ve 14/01/2014 tarihli kararında, vekalet görevinin zorla verilmediği, ayrıca makul olmayan, orantısız bir külfet yüklediği görülmediği ifade edilmiş ve başvurunda bulunan kamu görevlisinin talebini reddedilmiştir.

Bu sebeple, yukarıda belirtilen bilgiler esas alınarak, dolu veya boş kadro durumu gözetilmeksizin vekalet ücreti alınmasında herhangi bir ayrımın bulunmamakta olup, ancak asilde aranan şartlara haiz olunması halinde vekalet ücretinden faydalınabileceği düşünülmektedir.

Editör: Turan UÇKUN