Müstahak olunan tarifenin üzerinde bir tarife ile seyahat edilebilir mi?


Kanunun 27 nci maddesinde kimlerin hangi mevkide seyahat edebilecekleri belirtilmiştir. Örneğin kadro derecesi 9 olan birisinin hızlı trende ekonomik sınıf üzerinden seyahat etmesi gerekmektedir. Peki bu kişi business sınıf üzerinden seyahat edebilir mi?

Bu husus Kanunun 6 ncı maddesinde hükme bağlanmıştır. Buna göre; işin gereğine göre zorunlu olması halinde harcama yetkilisi tarafından önceden verilecek onaya istinaden müstahak olunan tarifelerin üzerinde seyahat edilebilir.

Sayıştay Genel Kurulu tarafından verilmiş bir kararda da söz konusu durumun mümkün olduğu açıklanmıştır.

Sayıştay Genel Kurulunun 23.06.1955 tarih ve 2246/3 sayılı Kararı

6245 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrası gereğince (işin icabına göre zaruret halinde amiri italarınca verilmiş yazılı emre istinaden) memurun kanunen müstahak bulunduğu mevki üstünde bir mevkide seyahatine ait bilet bedeli kabul edileceği cihetle … birinci mevki yataklı ücretin kabulü …