Görev mahallinde lojmanlarda kalanlara konaklama ücreti ödenebilir mi?            

Kullanılan resim Özkan ÇETİNKAYA’ya aittir.


İlgilinin Ankara’dan Polatlı İlçesine 6 ay süreyle görevlendirildiğini, burada ilgilinin lojmanda kalındığını ve her ay lojman bedeli olarak 200 TL ödediğini varsayalım. Bu durumda ödenen lojman bedeli ilgiliye konaklama bedeli kapsamında ödenebilecek midir?

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde konaklama bedeli ödenmesinin iki şartı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Kanunda öngörülen sınırları aşmamak, ikincisi ise fatura tutarını geçmemektir. Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde ise faturadan neyin anlaşılması gerektiği açıklanmış olup, kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen  ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci maddesi uyarınca düzenlenen muhasebe yetkilisi mutemetlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmelikte belirlenen asgari bilgileri taşıyan alındının da fatura olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

Buna göre; lojman için ödenen bedel karşılığında alınan alındı ile (alındıda kalınan günlerin belirtilmesinde fayda vardır) Kanunda öngörülen sınırlamalar içinde ilgiliye konaklama ücretinin ödenebileceği düşünülmektedir.

Burada şu hususun belirtilmesinde de fayda vardır. Bazı idarelerce vezneler kapatılmış olup, tüm ödemelerin banka hesaplarına yapılması istenmektedir. Bu sebeple kurumun banka hesabına yapılan ödemeler karşılığında alınan makbuzların da (makbuzun açıklamalar kısmında; bedelin konaklama karşılığı olduğu ve konaklanan tarihlerin belirtilmesinde fayda vardır)  konaklama bedeli ödemelerinde kullanılabileceği değerlendirilmektedir.