SORU    :   


 Kamu görevlisi olmayan kimselere harcırah ödenir mi ?

 

EDİTÖRÜN CEVABI   :


Harcırah esas olarak memurlar ile diğer kamu görevlilerine verilmektedir. Ancak uygulamada firma personelleri, taşeron işçiler  veya diğer kimselere de idarenin bulunduğu görev mahallinin dışında görevler verildiği görülmektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun Harcırah verilecek kimseler başlıklı 4. maddesinin  2.bendinde ;

Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere” ibaresi yer almaktadır. Bahse konu hükme göre kamu görevlisi olmamakla beraber kamu idarelerince verilen görevi ifa ile görevlendirilen kimselere de harcırah ödemesi yapılması gerekmektedir.

Aynı Kanunun 8.maddesinde ise verilecek harcırahın unsurları ve miktarına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Kanunun “Memur veya hizmetli olmayanların harcırahı” başlıklı 8’inci maddesinde ;

Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4 ncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunur. Ancak, ilgili Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü üzerine, bu gibi kimselerden icabedenlere 4 ncü dereceden daha yüksek memurlara ödenebilecek yol masrafı ve gündelik verilebilir.

Sözleşmeli olarak çalıştırılıp da sözleşmelerinde verilecek harcırah belirtilmiş olan kimseler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz. Henüz rütbe almamış askeri öğrenciler ile Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı adına okuyan öğrencilerin öğrenim, resmi davet ve mübadele nedeniyle yurtdışında bulundukları sürece kendilerine teğmen rütbesindeki subayın yurtdışı gündeliği bu Kanunun yurtdışı gündeliklerine ilişkin hükümleri gözününde bulundurulmak suretiyle ödenir.” denilmektedir.

Memur ve hizmetli ise 6245 sayılı Harcırah Kanununun tanımlar başlıklı 3. maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre Memur: Personel kanunları hükümlerine göre aylık alan kimseleri (Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel hariç),

 Hizmetli ise ; Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personeli, kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçilerini ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseleri ifade etmektedir.

Konuyla ilgili olarak Sayıştay Temyiz Kurulunun 02.03.1999 tarih ve 24416 nolu kararında ; uluslararası toplantı ve ziyaretlere temsille görevli olarak görevlendirilmiş olan kamu personeli dışındaki kimselere 4. Dereceden devlet memuruna ödenen yol masrafı ve gündelik kadar ödeme yapılmasının mevzuata aykırı  olmadığı belirtilmiştir.

Sonuç olarak durumu ilgili mevzuat çerçevesinde özetlersek ;

Kamu personeli olmamakla birlikte idarenin bulunduğu veya kendi ikametgahının dışında idareye ait bir görevi ifa etmek üzere görevlendirilen bir kimseye harcırah ödenmelidir. Kamu personeli olmayan kimselere verilecek harcırah tutarının ise 4. dereceye kadar olan memurların alabileceği harcırah tutarı kadar olacaktır.