SORU


Merhaba kolay gelsin. Siteniz hayırlı olsun aşağıda bulunan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin ilgili maddesinde tekel niteliğinde olanlar ve olmayanlar diye ayrım yapılmış. Kurumların ödemesini yapıyoruz kimi Tukcellden hat almış, kimi Vodafon, kimi Avea. Bunların ödemelerinde normal telefon gibi fatura ile geliyor. Herhangi bir ihale evrakı gelmiyor. Normalde bu tür ödemelerinde ihale ile yapılması gerekmiyor mu? Taahhüt dosyası istemediğimiz için biz suçlu olmuyor muyuz?

a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu kurum ve kuruluşlarının denetim ve gözetimi altında bir imtiyaz hakkı dahilinde özel hukuk tüzel kişilerince sunulan tekel niteliğindeki telefon, teleks, telefaks ile ilgili her türlü hat ve benzeri ulaştırma ve haberleşme araçlarının kullanım ve abone giderleriyle telgraf ve posta pulu bedellerinin ödenmesinde;

-Yurtiçi ve yurtdışı şehirlerarası telefon görüşme bedellerinin resmi-özel ayrımını gösterir, kullanıcının beyanına dayalı olarak ilgili daire amirince onanmış fatura,

ödeme belgesine bağlanır.

b) Tekel niteliğinde olmayan veya ihale mevzuatına göre temin edilen telefon, teleks, telefaks ve benzeri ulaştırma ve haberleşme araçlarının her türlü hat kullanım ve abone giderlerinin ödenmesinde;

– Taahhüt dosyası,

– Yurtiçi ve yurtdışı şehirlerarası telefon görüşme bedellerinin resmi-özel ayrımını gösterir, kullanıcının beyanına dayalı olarak ilgili daire amirince onanmış fatura,

ödeme belgesine bağlanır.

Kullanıcı Adı : bahceaysun

EDİTÖR GÖRÜŞÜ


Merhabalar, İlginiz ve güzel dilekleriniz için Sitemiz adına teşekkür ederiz. 
Sorunuza gelince, sizin de belirttiğiniz üzere telefon, internet, elektrik ve doğal gaz ödemelerinin gelişen rekabet ortamı karşısında ihale yoluyla temini gerekmektedir. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin ilgili maddesinde tekel niteliğinde olan ve olmayan diye ayrıma gidilmiş, tekel niteliğinde olmayan haberleşme giderleri vb ihtiyaçların ihale mevzuatı kapsamında tedarik edilmesi gerektiği ve bu kapsamda kanıtlayıcı belgelerin ödeme emri belgesine eklenmesi gerektiği belirtilmiştir.
Konuya ilişkin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından da mevzuat düzenlemeleri yapılmıştır. BUMKO tarafından yayımlanan 13.10.2011 tarih ve 13316 sayılı Genelge ve 21.03.2013 tarih ve 3003 sayılı yazıda, “Kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek elektronik haberleşme hizmeti, elektrik ve doğalgaz ihtiyaçlarının ne şekilde karşılanması gerektiğine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerde özetle; kamu idarelerinin elektrik ve doğalgaz ile elektronik haberleşme hizmeti ihtiyaçlarını, ilgili mevzuatlarında yapılan değişiklikler ve piyasalarda meydana gelen gelişmeler sonucunda, serbest piyasa koşullarında temin edebilme şartlarının oluşmaya başladığı, idarelerce, serbest tüketici statüsünün kazanılması amacı ile farklı noktalardaki birimlerinin doğalgaz ve elektrik tüketimlerinin, söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde, birleştirilmesinde yarar bulunduğu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunan idarelerce; elektronik haberleşme hizmetleri ile serbest tüketici olmaları halinde elektrik ve doğalgaz ihtiyaçlarının ihale yolu ile temin edilmesinin esas olduğu, ancak, serbest tüketici olunamaması, piyasada rekabet koşullarının oluşmaması gibi nedenlerle ve 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen koşulların da oluşması halinde (a), (b), (c) ve (d) bentlerine göre doğrudan teminle de alım yapılabileceği belirtilmiştir.

Bu düzenlemeler uyarınca, elektrik ve doğalgaz ile elektronik haberleşme hizmeti (telefon, internet vb) ihtiyaçlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında temin edilmesi gerekmekte olup ödemeyi yapan birim ve yetkililerce sorumluluk doğmaması açısından bu konuya dikkat edilmelidir.

Konuya ilişkin, muhesebe yetkililerinin sorumluluklarına da değinilmesi gerekmeketdir. 5018 sayılı Kanuna göre muhasebe yetkililerinin yapacağı kontrollerden birisi de ödeme eki belgelerin tamam olup olmadığıdır. Eğer eksik belge var ise ödemenin gerçekleştirilmemesi gerekmektedir. 

Eksik belge bulunmasına rağmen ödeme yapılması durumunda muhasebe yetkililerinin sorumluluğu 14/06/2007 tarih ve 5189/1 sayılı Sayıştay Genel Kurul Kararında ele alınmıştır. Kararın ilgili bölümü şu şekildedir:

“…Söz konusu mevzuat hükümleri karşısında, ödemeye esas teşkil etme niteliği bulunan, fakat gider evrakı arasında yer almayan bir belge nedeniyle ortaya çıkan kamu zararı ile giderin taahhüt ve tahakkuk aşamalarına ait olup çeşitli gerçekleştirme görevlilerinin kendi yasal görevleri çerçevesinde düzenledikleri ve imzaladıkları belgelerdeki açık ve kolayca görülebilen ve yorum gerektirmeyen maddi hatalardan muhasebe yetkilisinin, harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisiyle birlikte sorumlu tutulması gerektiğine, hatanın bariz olup olmadığı hususunun ise yargı dairelerince kararlaştırılacak bir husus olduğuna çoğunlukla,”

Özetle, taahhüt dosyası bulunmamasına rağmen telefon faturası bedellerinin ödenmesi durumunda ortaya çıkacak kamu zararından; muhasebe yetkilileri, harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlileriyle birlikte sorumludur.  

 

2 YORUMLAR

  1. burdaki görüşe katılmıyorum. mevzuat kısmından ne zamandan beri muhasebe yetkilileri sorumludur. açıklama kısmında muhasebe yetkilisini sorumlu tutamazsınız. bununla ilgili kaç tane sayıştay kararı mevcutttur. editör yorumunu değiştirirseniz sevinirim.saygılarımla.

    • Yazımızdaki görüş 3 editörümüzün ortak görüşüdür. Muhasebe yetkilileri, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği uyarınca eklenmesi gereken belgeleri aramakla sorumludurlar. Nasıl ki ihale mevzuatına göre alınan bir mal sadece fatura ile ödenemeyecekse, yine
      ihale mevzuatına göre alınması gereken bir telefon hizmetinin de sadece fatura ile ödenemsinin mümkün olmadığı, konuya ilişkin taahhüt dosyasının eklenmesi gerektiği ve muhasebe yetkililerinin de bunu araması gerektiği yazıda ifade edilmiştir. Eksik belgelerle ödeme yapılması durumunda ise ortaya çıkan kamu zararından Sayıştay Genel Kurul Kararınca muhasebe yetkililerinin harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlileriyle birlikte sorumlu olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla, yazıda muhasebe yetkililerinin hukuka uygunluk kontrolünden sorumlu olduklarına ilişkin herhangi açıklama yapılmamıştır. Bilgilerinize sunulur.