SORU


Kamunun (idarenin) borçlu olduğu takdirde uygulanacak gecikme faizi oranı nedir ve bu oran hangi mevzuatta yer almaktadır? Örneğin 01.01.2015-17.08.2017 tarihleri arasında diyelim ki memura eksik ödenen zam ve tazminat tutarı 30.000 TL olup mahkeme kararı ile faiziyle birlikte ödenmesine hükmedildiğinde söz konusu tutarın faizi nasıl hesaplanacaktır? Kullanıcı adı: Karahan

EDİTÖR GÖRÜŞÜ


Kamu idarelerinin borç ve alacak ilişkisinin türü itibarı ile muhtelif kanunlar uyarınca gecikme zammı, gecikme faizi, faiz gibi,  alacağın/borcun değerinin korunmasına yönelik koruyucu önlemler uygulanmaktadır. Bunlardan gecikme zammı, amme alacağının vadesinde ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca uygulanır. Gecikme faizi ise, zamanında tahakkuk ettirilmeyen amme alacaklarına Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tahakkuk tarihine kadar uygulanır.

Sizin sorunuza gelecek olursak, belirli bir dönemde eksik hesaplanan maaş unsurları nedeni ile eksik ödenen tutarların ilgilisine ödenmesinde uygulanacak faiz ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle kişinin idareye eksik hesaplanan tutarların ödenmesi amacıyla başvurması halinde, eksik ödeme yapılan unsurlar, ödemenin ait olduğu dönemlerdeki katsayılar kullanılarak hesaplanmalı ve herhangi bir faiz eklenmeden ödenmelidir.

Ancak sorudaki örnekte de belirtildiği üzere, söz konusu ödemenin bir mahkeme kararına dayanması ve ilamın faiz ödenmesine hükmetmesi halinde, söz konusu faizin özel bir kanunla düzenlenmemiş olması ve akitten kaynaklanan bir oran belirlenmemiş olması nedenleri ile 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun uyarınca hesaplanması gerekmektedir.

3095 sayılı Kanun’un 1. Maddesinde kanuni faiz oranının yıllık %12 olduğu belirtilmekle birlikte, 13 Ocak 2018 tarih ve 30300 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 57 Sıra No.lu, Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğinde 01/01/2017 tarihinden itibaren uygulanacak Kanuni Faiz Oranı %9 olarak belirlenmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, maaş unsurlarının eksik hesaplanması nedeniyle eksik ödenen maaşların mahkeme ilamı uyarınca ilgilisine faizi ile birlikte ödenmesine hükmedilmesi halinde, söz konusu tutarlara ilamda belirtilen tarihten itibaren yıllık %9 üzerinden hesaplanan kanuni faiz eklenerek ödenmesi gerektiği düşünülmektedir.