EDİTÖR DEĞERLENDİRMESİ


Döner Sermaye İşletmelerinde ön ödeme/avans/kredi uygulaması yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunların hangi ihtiyaç için kullanılacağı, kayıt yapılacak hesabı da etkilemekte olup bu yazıda söz konusu hesaplara değinilecektir.

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 159 Verilen Sipariş Avansları Hesabının düzenlendiği 139 uncu maddesinde;

“(1) Verilen sipariş avansları hesabı, yurt içinden ya da yurt dışından satın alınmak üzere siparişe bağlanan stoklarla ilgili olarak yapılan avans ödemeleri ve açılan akreditiflerin izlenmesi için kullanılır.”

195 İş Avansları Hesabının düzenlendiği 160 ıncı maddesinde;

“(1) İş avansları hesabı, işletme adına mal ve hizmet satın almak üzere gider ve ödemeleri yapacak personele verilen avansların izlenmesi için kullanılır.”

259 Verilen Avanslar Hesabının düzenlendiği 218 inci maddesinde;

“(1) Verilen avanslar hesabı, yurt içinden veya yurt dışından satın alınmak üzere sipariş edilen maddi duran varlıklarla ilgili avans ödemeleri ve bu amaçlarla açtırılan akreditiflerin izlenmesi için kullanılır.”

269 Verilen Avanslar Hesabının düzenlendiği 228 inci maddesinde;

“(1) Verilen avanslar hesabı, maddi olmayan duran varlıklarla ilgili olarak gerek yurtiçi gerekse yurt dışındaki kişi ve kuruluşlara yapılan avans ödemelerinin izlenmesi için kullanılır.”

hükümlerine yer verilmiştir.

Bu hükümlere göre;

  • 159-Verilen Siparişler Hesabının; herhangi bir stok elde etmek için verilen avansın kaydedilmesi ve dolayısıyla mahsup işleminde 15-Stoklar Hesap Grubundaki bir hesaba kayıt yapılması durumunda kullanılması gerekmektedir.
  • 259- Verilen Avanslar Hesabının; herhangi bir maddi duran varlık elde etmek için verilen avansın kaydedilmesi ve dolayısıyla mahsup işlemlerinde 25- Maddi Duran Varlıklar Hesap Grubundaki bir hesaba kayıt yapılması halinde kullanılması gerekmektedir.
  • 269- Verilen Avanslar Hesabının; herhangi bir maddi olmayan duran varlık elde etmek için verilen avansın kaydedilmesi ve dolayısıyla mahsup işlemlerinde 26- Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesap Grubundaki bir hesaba kayıt yapılması durumunda kullanılması gerekmektedir.
  • 195- İş Avansları hesabının ise yukarıda yer verilenler dışında açılan avans ve kredilerin takibi için kullanılması gerekmektedir.