SORU


Selamlar. Bir konu hakkında bilgi almak istiyoruz. İhale veya doğrudan temin usulüyle yaptığımız giyim malzemesi alımlarında ürünler, üretim kaynaklı hatalara karşı 1 yıl garantili oluyor.

İdare garanti kapsamında yapılacak değişimlere ilişkin evrakları (örneğin şikayet dilekçelerini veya sorunları içeren tutanakları)  kabulü gerçekleştiren muayene ve kabul komisyonuna direk havale mi etmelidir? Muayene ve kabul komisyonu garanti süresi bitimine kadar süreçten sorumlu mudur? Daha önce kurum avukatımızla yaptığımız bir görüşmede garanti takibi için yeni bir komisyonun kurulması gerektiği belirtilmişti. Eğer yeni bir komisyon kurulması gerekli ise hangi kanuni dayanağa göre böyle bir işlem yapılmalıdır? Teşekkürler.

KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER


Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik

Komisyonun görev ve sorumlulukları

Madde 7- Komisyonun görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

  1. Yüklenici tarafından idareye teslim edilen malın veya yapılan işin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığını inceler.
  2. Komisyon üyeleri her muayenede hazır bulunmak zorundadır.
  3. Kısa sürede bozulabilen maddelerin muayenesine öncelik verir.
  4. Komisyon,  ihale dokümanında belirlenen şekilde kabul işlemlerinde esas alınacak işlemleri yürütür.”

EDİTÖR YORUMU


Yukarıda yer verilen madde metninden de anlaşılacağı üzere, muayene kabul komisyonlarının asıl görev ve sorumlukları; teslim edilen malın, yahut yapılan işin ihale dokümanında belirlenen şartlara uygun alınmasını kontrol etmekle sınırlıdır. Garanti süresi öngörülen işlerle ilgili malın kabulünden sonra ortaya çıkacak durumların değerlendirilmesinde Muayene Kabul Komisyonların herhangi bir görev ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Malın kabulünden sonra  ortaya çıkacak durumların değerlendirilmesi görevi tamamen idareye aittir. Kamu İhale Mevzuatında İdarenin bunu ne şekilde yerine getireceği ise belirlenmemiştir. Bu durumda İdare, yeni bir komisyon oluşturabilir, yahut komisyon oluşturmadan görevlendirecek tek bir kişi ya da birden fazla kişiyle de işlemlerini yürütebilir.