MÜLAKAT SORULARI


Not: Bu sorular daha önce Saymanlık Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavı mülakatına giren arkadaşlarca derlenmiş sorulardan oluşmaktadır. Yani yeniden sorulacağını garanti etmiyoruz:) Tarafınızın bizzat şahitlik ettiği listede yer almayan mülakat sorularını siz de  gönderirseniz pek makbule geçer.


Harcama talimatı ile ihale onay belgesi arasındaki farklar nedir?

 

Hazine arazi satıldı, muhasebe kayıtlarını yapınız?

 

Amortisman nedir, hangi amaçla kullanılır?

 

Tecilli vergi borcuna karşılık teminat mektubu verilmesi halinde hangi muhasebe kaydı yapılır?

 

Taşınırları hurdaya ayırma durumunda muhasebe kayıtları nedir?

 

Aktifi düzenleyen hesapları sayınız?

 

Pasifi düzenleyen hesaplar nelerdir?

 

Elektrik faturası ödemesi yapılacak, bütçede ödeneği olmakla birlikte oluştuğu yer ve zamanda ödeneği bulunmuyor, genel bütçeli idarede muhasebe kaydını yapınız?

 

Nakit olarak yapılan şartlı bağışın muhasebe kaydını yapınız?

 

Ayni şartlı bağış yapılması durumunda muhasebe kaydını yapınız?

 

Şartlı bağış amacına uygun kullanılmamıştır ve iadesi yapılacaktır. Muhasebe kayıtlarını yapınız?

 

Mirasçıları bulunmayan bir kişi ölmüş, üzerinden köstek saat çıkmış, muhasebe kaydını yapınız?

 

İlçe malmüdürlüğüne ödenek geldi muhasebe kaydını yapınız?

 

Kayıtlarda yer almayan bir arazi satışının muhasebe kayıtlarını yapınız?

 

Kayıtlarda 100 TL olarak gözüken bir hazine arazisi 90 TL’ye satılmıştır. Gerekli kayıtları yapınız?

 

İlçe emniyet müdürü yurtdışından alım için avans açılmasını istemiştir. Yapılacak işlemler nelerdir?

 

Defter kayıtlarına göre kasada 500 TL bulunması gerekirken fiili sayımda 1.000.-TL olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda tesis edilecek işlemler nelerdir?

 

Veznedar 1.500 TL. açık verdi. Ne tür işlem yapılabilir?

 

İlgiliye avans verilmesine rağmen yılsonuna kadar mahsup edilmemiştir. Bu durumda ne tür işlemler yapılmalıdır. Bu avans ertesi yılda mahsup edilebilir mi?

 

Memur sinirlenince bilgisayarı atmış kırmış, bu kamu zararı mıdır? Yapılacak muhasebe kayıtlarını anlatınız?

 

Veznedar, takipli alacaklarda kayıtlı miktarı tahsil edip, zimmetine geçirmiş, müdür olarak ne işlem yamanız gerekmektedir?

 

Kaymakam bir ödemenin yapılması hususunda size talimat veriyor. Nasıl bir uygulama izlersiniz?

 

Veznedar zimmetine para geçirdi. Öncelikle ne işlem yapılmalıdır. Savcılığa bildirilmesi uygun mu?

 

Kasa kontrolü ne zaman yapılır? Kasada noksanlık var ise ne tür işlem yapılır?

 

Hükümet binasını yıkıp yerine yenisini yapmak istiyoruz? Bina yıkılınca ne tür muhasebe kaydı yaparız?

 

Avans yılsonunda kapatılmadığı gibi, getirilen mahsup evraklarından bu tutarın başka bir iş için kullanıldığını gördünüz. Bu durumda ne tür işlem tesis etmeniz gerekir?

 

Veznede yapılan sayımda değerli kağıt eksik çıktı, ne tür işlem yapılır?

 

Hazineden özel bütçeye para aktarıldığında yapılması gereken muhasebe kayıtları nedir?

 

Emanet hesaplarındaki kayıtlar önemli mi? Bu hesaplarda kayıtlı tutarları nasıl takip edersin, usulsüz ödemeler varsa ne gibi işlemler tesis edersin?

 

Veznedarın sahte alındıyla para tahsil ettiğini tespit ettiniz, ne tür işlemler yaparsınız?

 

Suriye parası nasıl bir paradır, böyle bir para size intikal ederse nasıl kayıt altına alırsınız?

 

255 borç, 500 alacak kaydı nasıl bir kayıttır, anlatınız?

 

Sabah işe geldin, vezne soyulmuş naparsın?

 

Hazine arsasını kat karşılığı inşaat için verdik, gerekli muhasebe kayıtlarını yapınız?

 

Tahakkuk esaslı muhasebe ne demektir?

 

Ödeneğe iade kaydını yapın?

 

E-fatura – e arşiv fatura nedir?

 

Yeni muhasebe sisteminin amacı nedir?

 

KBYS nin açılımı nedir?

 

Taksitli arazi satışında muhasebe kayıtları nasıl yapılır?

 

Muhasebenin ilkelerini sayınız?

 

Mutemetlik cari hesabı hakkında bilgi veriniz?

 

Konsolosluk cari hesabı hakkında bilgi eriniz?

 

Genel bütçe muhasebe kayıt ve işlemlerinde hangi defter ve alındılar kullanılır?

 

İşlemlerde hem 600-Gelirler Hesabı hem de 800-Bütçe Gelirleri Hesabı kullanılmasının nedeni nedir?

 

Yetkili memur nedir?

 

Nakit esası nedir?

 

Muhasebenin temel kavramlarını anlatınız?

 

Mütahitlere verilen avansın muhasebe kayıtlarını yapınız?

 

Yetkili tahsildar, tahakkuku verilmiş olan bir vergi alacağını zimmetine geçirmiştir. Muhasebe kayıtlarını yapınız?

 

Okul pansiyonları hesabını anlatınız?

 

İz bedeli nedir?

 

Geçen yıl bütçe mahsupları hesabını anlatınız?

 

Para cezası tahsilinde ve bunun yıl içinde iadesinde muhasebe kayıtlarını yapınız?

 

15 aralık 2012 – 14 ocak 2013  tarihleri arası maaşını çalışıp da  14 ocak 2013 de  alan işçi için 2012 yılı muhasebe kaydını yapınız?

 

Bilanço hakkında bilgi veriniz?

 

Yılsonu muhasebe işlemleri hakkında bilgi veriniz?

 

Mahsup dönemini anlatınız?

 

Erken ödemede yüzde 10 indirim yapılacak gelir, erken tahsil edilmiştir. Muhasebe kayıtlarını yapınız?

 

Memur maaşı ödemesinin muhasebe kayıtlarını yapınız?

 

Yıl sonu kapanış kayıtlarına 2 adet kayıt örneği veriniz?

 

Bina satın alınmış, muhasebe kayıtlarını yapınız?

 

Muhasebe kaydı nedir?

 

Rayiç değer nedir?

 

Arazi ve arsaların satışında belediyelere ayrılan payların muhasebe kayıtlarını yapınız?

 

Keçiören Vergi Dairesi adına vergi geliri tahsil ettik. Muhasebe kaydını yapınız?

 

Başka bir daireden kurumunuzda çalışan bir personel için kişi borcu ile ilgili bir yazı alırsan bunu nasıl muhasebeleştirirsin?

 

Nakit olarak alınan ihale teminatlarını nasıl muhasebe kayıtlarına alırsın?

 

104- Proje Özel Hesabı hakkında bilgi veriniz?

 

105- Döviz Hesabında kayıtlı miktarlar için yılsonunda ne işlem yapılır?

 

108- Diğer Hazır Değerler Hesabı hangi durumlarda kullanılır?

 

112- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı hakkında bilgi veriniz?

 

126- Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabını anlatıp muhasebe kayıtlarını yapınız?

 

158- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı hakkında bilgi veriniz?

 

162- Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı hangi durumlarda kullanılır?

 

164- Akreditifler Hesabını Tanımlayınız?

 

165- Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı hakkında bilgi veriniz. Ödenek tenkis ve aktarma kayıtlarını yapınız?

 

181- Gelir Tahakkukları Hesabını anlatınız?

 

247- Sermaye Taahhütleri Hesabı hakkında bilgi veriniz?

 

257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı ile 299- Birikmiş Amortismanlar Hesabı arasındaki fark nedir?

 

264- Özel Maliyetler Hesabı hakkında bilgi veriniz?

 

294- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı hangi halde kullanılır?

 

302- Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları Hesabı hakkında bilgi veriniz?

 

303- Kamu idarelerine Mali Borçlar Hesabına ilişkin bilgi veriniz?

 

304- Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı hakkında bilgi veriniz?

 

305- Bonolar Hesabını anlatınız?

 

323- Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabını anlatınız?

 

338- Konsolosluk Cari Hesabından avans verilmesi durumunda avans kaydı nasıl yapılır?

 

339- Risk Hesabı nedir, hangi durumlarda kullanılır?

 

362- Fonlar ve Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabını anlatınız?

 

363- Kamu İdareleri Payları Hesabı hakkında bildiği veriniz?

 

58 li grupta yer alan geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesap grubunu anlatınız?

 

590- Dönem Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı anlatınız?

 

690-Faaliyet Sonuçları Hesabını anlatınız?

 

920-921 Taahhüt Hesaplarını anlatınız?

 

948 / 949 Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hs / Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri  Hesabını muhasebe kayıtları ile birlikte anlatınız?

 

954- Risk Hesabı Alacakları Hesabını anlatınız?