SORU


Yurtdışına geçici görevlendirilen personelin görevlendirme onayında yol ve konaklama bedelinin görevli gidilen ülkece ödeneceği belirtilen görevlendirme için ayrıca personelin kurumunca yevmiye ve diğer giderler (Taksi ücreti vb.) ödenir mi. Kullanıcı adı: Kayhan

KONUYA İLİŞKİN MEVZUAT


6245 sayılı Harcırah Kanunu

Yurtdışında yol masrafı:

Madde 29 – (Değişik: 11/12/1981 – 2562/11 md.)

Yurtdışında sürekli ve geçici görev yolculuklarında, ekspres ve yataklı vagon ücreti dahil olmak üzere, tren, vapur veya uçak bilet bedeli yol masrafı olarak ödenir. Ayrıca, buna istasyon, liman veya terminal ile ikamet yeri arasındaki taşıt ve hamal ücreti ilave olunur.

Bu maddeye göre verilecek yol masrafı yolculuk yapılacak taşıtların Türkiye’deki aktarmasız hareket yerinden ve memuriyet merkezi bu yer ile sınır arasında bulunanlar için taşıtın güzergahında memuriyet merkezine en yakın durak yerinden itibaren hesap olunur. Memuriyet merkezinden aktarmasız hareket yerine veya en yakın durak yerine kadar olan yolculuklar hakkında bu Kanunun yurtiçi yolculuklarına ait hükümleri uygulanır. Yurtdışından yurtiçine dönüşte aynı esaslara uyulur.

Ek Madde 2 – (Ek: 25/6/2009 – 5917/11 md.) Düzenleyici ve denetleyici kurumlarda harcırah ödemeleri bu Kanuna göre yapılır.

İkinci fıkra kapsamındaki görevlerin yerine getirilmesi sırasında kurumlarınca görev mahalli içinde taşıt aracı sağlanamaması halinde kullanılan taşıtlara ilişkin ulaşım giderleri, ilgili kurumların görüşleri alınarak Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre ödenir. (Not: Konuya ilişkin Maliye Bakanlığınca yayımlanan 6245 sayılı Harcırah Kanununun Ek 2 nci Maddesi Kapsamında Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Personeline Ödenecek Ulaşım Giderlerine Dair Usul ve Esaslar bulunmaktadır.)

2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

Madde 3- (1) Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı taktirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir.

(2) Kurumlar, hizmetin özellikleri, mevcut ödenek miktarı, yabancı devlet, uluslar arası kuruluş, resmi veya özel diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ödeme yapılması, görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yatacak yer temin edilmesi, yemek ihtiyaçlarının kısmen veya tamamen karşılanması gibi hususları dikkate almak suretiyle ekli cetvelde gösterilen miktarlardan daha aşağı miktarda gündelik ödeyebilirler. Ancak, bu şekilde ödenecek gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce idarelerine yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

EDİTÖR DEĞERLENDİRMESİ


Yukarıda yer verilen düzenlemeler dikkate alındığında yurt dışı geçici görevlendirmelerde ilgililere ödenebilecek giderler şunlardır:

  1. Gündelik: Yurt Dışı Gündeliklerine Dair Karar ekinde belirtilen oran ve sınırlar içerisinde gündelik ödenir. İlgilinin önceden kabul etmesi şartıyla gündelik miktarlarında azaltma yapılabilir.
  2. Konaklama: Yurt Dışı Gündeliklerine Dair Kararda belirtilen sınırlar içerisinde 10 günden fazla olmamak üzere konaklama bedeli ödenir.
  3. Yol masrafı: Harcırah Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca göreve gidilen vasıta ücreti de ilgiliye ödenir. Ayrıca, bu kapsamda görev yeri, otel, ikametgah ve istasyon arasında kullanılan taksi vb taşıt bedelleri ile hamal ücreti de ödenir.
  4. Görev mahallinde görev süresince kullanılan taşıt ücreti: Harcırah Kanununun ek 2 nci maddesi uyarınca düzenleyici ve denetleyici kurumlar için getirilmiş bir düzenlemedir. Dolayısıyla bu kurumlara ait bir görevin ifası maksadıyla gönderilenlere görev mahallinde kullanılan taşıt ücretlerinin de belirli sınırlar içerisinde ödenebilmesi mümkün bulunmaktadır.

Sorunuzda, yurtdışına geçici görevlendirilen personelin görevlendirme onayında yol ve konaklama bedelinin görevli gidilen ülkece ödeneceği belirtilenlar için ayrıca kurumunca yevmiye ve diğer giderlerin (taksi ücreti vb.) ödenip ödenmeyeceği sorulmaktadır.

Yukarıda yer verdiğimiz düzenlemeler ve açıklamalar uyarınca, idarece öngörülmüş ilgili personelin de kabul ettiği yazılı başkaca bir sınırlandırma bulunmamaktaysa, yevmiye, taksi ücreti ve bagaj ücreti gibi ödemelerin yapılmasında herhangi bir sakıncanın bulunmadığı değerlendirilmektedir.