Yükelnicinin terör örgütü ile iltisaklı olduğunun anlaşılması durumunda yapılması gerekenler…


4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesine eklenen (g) bendi ile terör örgütleri ile iltisaklı veya irtibatlı olan kişilerin ihalelere katılması yasaklanmıştır. Söz konusu maddede;

“Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

g) (Ek bent: 22/11/2016-KHK-678/30 md.; Değişik bent: 23/1/2017-KHK-684/3) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.

(Ek fıkra: 22/11/2016-KHK-678/30 md.) Birinci fıkranın (g) bendi kapsamındaki bildirimlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Söz konusu bent kapsamında olduğu tespit edilen istekliler ihale dışı bırakılır, ancak bunların teminatları hakkında dördüncü fıkrada yer alan hüküm uygulanmaz. (Ek cümleler: 06/01/2017-KHK-680/65 md.) Aynı bent kapsamındaki işlemlerin yürütülmesinde görev alan kamu görevlilerinin, yaptıkları iş ve işlemler nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz. Söz konusu bent hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen bilgi ve kayıtları, hukuka aykırı olarak kullanan, bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır.”

hükümlerine yer verilmiştir.

Madde kapsamında verilen yetki Bakanlar Kurulunca kullanılmamış olup, konuyla ilgili herhangi bir usul ve esas yayımlanmamıştır. Uygulamada idarelerce, sözleşme imzalanmasından önce ilgilinin terör örgütleri ile iltisaklı veya irtibatlı olup olmadığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatına sorulmakta, sözleşme imzalanma süresi içerisinde bir cevap gelmemesi halinde ise ilgililerle  sözleşme imzalanmaktadır.

Bu yazımızda incelenen husus, sözleşme imzalanmasından sonra yüklenicinin terör örgütleri ile iltisaklı veya irtibatlı olmasının bildirilmesi halinde yapılacak işlemlerdir.

4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (e) bendine göre; 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak yasak fiil ve davranışlardandır.

4735 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde;

“Yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” hükümlerine yer verilmiş olup, istisnai olarak bu maddede yazılı şartların bulunması durumunda sözleşmenin tamamlattırılması öngörülmüştür.

4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanunda yer alan hükümler birarada değerlendirildiğinde, sözleşme imzalandıktan sonra yüklenicinin terör örgütü ile iltisaklı veya irtibatlı olduğunun tespit edilmesi halinde;

  1. Sözleşme feshedilecek ve yüklenicinin hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilecektir.
  2. Yüklenici 1 yıldan az olmamak üzere 2 yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklanacaktır. Yasakla yapılırken 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine yer verilen ortaklar ve ortaklıklar da dikakte alınacaktır.
  3. Kesin teminat ve ek kesin teminat gelir kaydedilecektir. Burada bir ayrıntının da belirtilmesinde fayda vardır. Sözleşme imzalanmadan önce ilgilinin terör örgütleri ile iltisaklı veya irtibatlı olduğunun bildirilmesi halinde, 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yer verilen hüküm gereğince geçici teminatları gelir kaydedilmeyecektir. Ancak, bu durumun sözleşme imzalanmasından sonra tespit edilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca kesin teminat ve ek kesin teminatın gelir kaydı zorunludur.
  4. Kesin ve ek kesin taminatlar, alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir.