Tüm yönleriyle iş ortaklıkları


1. İhale dokümanı alma: İş ortaklıklarında ortaklardan herhangi birisinin ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak dokümanı indirmesi yeterlidir.

2. EKAP’a kayıtlı olma: İş ortaklıklarında Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının EKAP’a kayıtlı olmaları zorunludur.

3. İş ortaklığında teklif zarflarının mühürlenip imzalanması: Zarfın yapıştırılan yerinin iş ortaklığını oluşturan ortaklardan birisi tarafından imzalanarak kaşelenmesi yeterlidir.

4. Teklif mektubunun imzalanması: İş ortaklığında teklif mektubunun ortaklarının hepsi tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekmektedir.

5. Geçici ve Kesin teminatın verilmesi: İş ortaklığında kanunen verilmesi zorunlu olan geçici ve kesin teminat, ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya bir kaçı tarafından sunulabilir.

6. Yeterlik Kriterleri:

Bankalardan temin edilecek belgeler: İş ortaklığında verilmesi gereken asgari banka referans mektubu ortaklardan biri veya bir kaçı tarafından sunulabilir.

Bilanço ve eşdeğer belgeler: İş ortaklıklarında ortaklardan her birisinin bilanço ve eşdeğer belgeleri ayrı ayrı vermeleri ve bu belgelerin de uygulama yönetmeliklerinde yer alan asgari şartları ve oranları taşıması gerekmektedir.

İş hacmini gösteren belgeler: İş ortaklıklarında iş hacmine ilişkin kriterlerin her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

Aday ve isteklilerin mesleki faaliyetlerini sürdürdüğü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler: Söz konusu belgelerin iş ortaklığını oluşturan ortakların her birisi tarafından ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.

İş deneyimini gösteren belgeler: Alım türüne göre durum farklılaşmaktadır.

Mal alımı: İş ortaklığında pilot ortağın iş deneyim tutarının en az yüzde 20 sini sağlaması ve her durumda diğer ortakların her birinin iş deneyiminden fazla olması zorunludur. İş deneyim tutarının tamamı pilot ortak tarafından karşılanabilir.

Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortakların her birinin iş deneyiminden fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az yüzde 20’sini sağlaması şartıyla, iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, bir kaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir.

Pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması ve diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz; asgari iş deneyim tutarının kalan kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanması zorunludur.

Hizmet Alımı: İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir.

Yapım işi: İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur.

Pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler.

Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: Ortaklardan herhangi biri tarafından sunulması yeterlidir.

Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler, imalat belgeleri ve kapasite raporu: İş ortaklığında ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından söz konusu yeterlik kriterleri sağlanabilir.

Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanması: İş ortaklığında ortaklardan biri, birkaçı veya tümü ortaklık oranlarına bakılmaksızın birinci fıkrada belirtilen yeterlik kriterini sağlayabilir.

Kalite ve standarda ilişkin belgeler: İş ortaklığında, ortaklardan en az birinin kalite ve standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir.

İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler: İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve/veya diğer ortaklar tarafından karşılanabilir.

7. Yerli istekli sayılma: Kanun açısından iş ortaklığının yerli istekli sayılabilmesi için tüm ortaklarının yerli istekli olması gerekmektedir.

8. Sözleşme imzalanmadan önce istenilen belgeler: İhalenin iş ortaklığı üzerinde bırakılması halinde ortaklardan her birinin ihale tarihi itibariyle 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının a, b, c, d, e ve g bentlerinde sayılan durumlarda olmadıklarına ilişkin belgeyi ayrı ayrı sunması gerekmektedir. Ayrıca, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı iş ortaklığı sözleşmesinin de idareye verilmesi zorunludur.

9. Sözleşmenin imzalanması: Sözleşmenin iş ortaklığını oluşturan tüm ortaklar tarafından imzalanması gerekmektedir.

10. Yasaklama: Yasak fiil veya davranış ihale süreci içerisinde işlenmiş ve henüz sözleşme imzalanmamışsa; sadece bu fiil veya davranışı işleyen ve iştirak eden ortak hakkında yasaklama kararı verilecektir.

Söz konusu fiil ortak girişimle sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilmişse, yine sadece bu fiil veya davranışı işleyen ve iştirak eden ortak hakkında yasaklama kararı verilecek ve sözleşme feshedilecektir.

Sözleşmenin imzalanmasından sonra 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlar nedeniyle bu fiil ve davranışta bulunan veya iştirak eden ortaklar hakkında yasaklama kararı verilecek ve sözleşme feshedilecektir.

11. Bildirim ve tebligat: İş ortaklığında tebligat pilot ortağa yapılır. Ancak pilot ortak yabancı ise ve bu kişiye elden yapılamıyor ise tebligat yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana (en fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine) tebligat yapılacaktır.

12. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ölüm, iflas, ağır hastalık, tutukluluk veya mahkumiyet: Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. Ancak, bunlardan biri idareye pilot veya koordinatör ortak olarak bildirilmiş ise, pilot veya koordinatör ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyet veya dağılma hallerinde, sözleşme feshedilir ve teminatları gelir kaydedilir.

Pilot veya koordinatör ortağın ölümü halinde ise sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu durumların oluşunu izleyen otuz gün içinde diğer ortakların teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde de, teminat dahil o iş için pilot veya koordinatör ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir.

Pilot veya koordinatör ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması halinde, diğer ortaklar teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler.