Soru: Merhabalar üstadlarım
taşıtların hurdaya ayrılabilmesi için yasal dayanak nedir. şimdiden teşekkürler.

Kullanıcı:my152575

 

Kamuya ait taşıtların edinilmesi ve elden çıkarılmasına ilişkin işlemler, 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Bu Kanun’un 13. Maddesinde, “Bu kanunun konusuna giren taşıtların satılabilmeleri, ya tahsis edildiği hizmet konusunun artık kalmamış olmasına veya ekonomik ömrünü doldurmuş bulunmasına bağlıdır. Bu taşıtların ekonomik ömürlerini doldurmuş olmaları hali ilgili dairesinin teklifi üzerine Karayolları veya Devlet Su İşleri idaresinden bir makine uzmanı, kurumun yetkili bir personeli ile trafik teşkilatından bir uzmandan teşekkül edecek komisyon tarafından verilecek raporla belirtilir. Bu raporlar kurumun bağlı olduğu bakanlıkların tasvibine sunulur. Bu taşıtlar yürürlükte bulunan hükümlere göre satılır. Hizmet konusunun kalmaması halinde taşıtlar gereği yapılmak üzere Devlet Malzeme Ofisine devredilir.” denmektedir.

Ayrıca, 5018 sayılı Kanun’un 44. maddesine istinaden, Maliye Bakanlığınca hazırlanan “Taşınır Mal Yönetmeliği ” Bakanlar Kurulunca 18/01/2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik ile, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devri ile tahsisine ilişkin esas ve usuller belirlenmiştir.
Dolayısıyla, kamu idarelerinin taşınırların edinilmesi, kullanılması, kaydı, muhafazası, elden çıkarılmasına ilişkin tüm hususlar bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır. Taşınır Mal Yönetmeliğinin 28. maddesi, “Hurdaya Ayırma Nedeniyle Çıkış” başlığını taşımaktadır ve taşınırların hurdaya ayrılırken yapılması gerekenler sayılmıştır.
Kısaca belirtmek gerekirse, bir Kamu İdaresine ait olan bir taşıtın hurdaya ayrılabilmesi için öncelikle 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 13. maddesinde belirtilen usuller çerçevesinde Onay alınmalıdır. Sonrasında ise, Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 28. maddesinde sayılan işlemler yerine getirilmelidir.

Son olarak ta, kamu idaresinin tabi olduğu muhasebe yönetmeliklerinde belirtildiği şekilde “Hurdaya Ayırma” kayıtları yapılmalıdır.