SORU


4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/f maddesi kapsamında bir sözleşmeye bağlı olarak yapılan alımlarda, sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde yükleniciye bir bedel ödenir mi?

KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER


4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu:

Madde 24- …Sözleşme bedelinin % 80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5’i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Finans Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın 2013-5 Sayılı Genelgesi:

Madde 1- Anılan karar doğrultusunda ilişikte gönderilen uygulamayı yönlendirici “4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22 inci Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak Alımlara Ait Birim Fiyat Tip Sözleşme” hazırlanmıştır. Söz konusu tip sözleşmenin uygulamaya konulması Bakanlık Makamının 20.05.2013 tarihli ve 2105 sayılı olurları ile uygun bulunmuştur.

Madde 2- Söz konusu tip sözleşme sadece “ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbi sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımlarında” kullanılacaktır. Anılan bent kapsamında yapılan “Özelliğinden ve belli süre içerisinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri alımlarında söz konusu tip sözleşme kullanılmayacak olup ilgili mevzuat dahilinde bu alımlar yapılacaktır.

Madde 6- Sözleşme metninde, sözleşme yapılmış olmasının idareye alım yapma yükümlülüğü getirmeyeceği ile alımın daha az miktarda (piyasa araştırmasında belirtilen tahmini miktarların altında) tamamlanması durumda yükleniciye yapmış olduğu gerçek giderlere ilişkin ve yüklenici karına karşılık olarak bir bedel ödenmeyeceği hususunun özellikle belirtilmesi gerekmektedir”

EDİTÖR YORUMU


4735 Sayılı Kanunu’nun 24. Maddesinin son paragrafında görüldüğü üzere bu kanun kapsamında imzalanan tip sözleşmelerde %5 oranında bir bedel ödenmesi “amir” hüküm olarak düzenlenmektedir. Ancak Genelgenin 6 ncı maddesinde tam tersi olarak “Ortez, protez gibi uygulama sırasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbi sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemelerinin alımlarında” sözleşmede, sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılıyorsa yükleniciye bir bedel ödenmemesi yönünde düzenlenme yapılması emredilmektedir. Dolayısıyla, sorumuzun cevabı yükleniciye böyle bir durumda hiçbir ödemenin yapılmaması gerektiğidir.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus Genelgenin 2. Maddesidir. Söz konusu madde 22/f kapsamındaki alımlara ilişkin düzenlenecek sözleşmeleri ikiye ayırmaktadır. Birisi Genelge ekindeki tip sözleşme, diğeri ise 4735 Sayılı Kanun kapsamındaki tip sözleşmelerdir. Genelge ekindeki tip sözleşme 22/f kapsamındaki tüm alımları kapsamamakta olup, yalnızca “Ortez, protez gibi uygulama sırasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbi sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemelerinin alımları” nı kapsadığından, bu kapsamda yapılacak alımlarda sorumuzun konusu olan bedel ödenmeyecektir.