SORU


Kurumumuzun posta ve kargo gönderimi için PTT ile 1 yıllık anlaşma yapmak istiyoruz.
1 PTT ile protokol kapsamında alım yapabilirmiyiz
2- Protokol yapamaz isek doğrudan temin ile piyasa fiyat araştırması yaparak alım yaptığımızda PTT’ nin gönderi fiyatları belli ancak bizim yıl içinde ne kadar gönderi yapacağımız belli olmadığı için yaklaşık bir tutar belirleyemediğimizden sözleşme damga vergisini hangi tutar üzerinden hesaplayacağız.

EDİTÖR DEĞERLENDİRMESİ


Bilindiği üzere 4734 Sayılı Kanununun istisnaları düzenleyen 3 ncü maddesinde PTT kurumundan yapılacak mal ve hizmet alımlarına dair herhangi bir istisna hükmüne yer verilmemiştir.

Bu nedenle bahse konu alımların ilgili kanun hükümleri gereğince piyasadan temini gerekmektedir.

Ayrıca 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 6 ncı maddesinde, bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisinin en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınacağı; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 inci fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin, A/2 fıkrasında ise kira mukavelenamelerinin mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden; “II.Kararlar ve Mazbatalar” başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde ise, ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğine haiz kurumların her türlü ihale kararlarının nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, düzenlendiği tarihte herhangi bir bedele yer verilmeyen sözleşmelerin damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Ancak, söz konusu sözleşmede bedelinin belirlenmesine imkan veren ve sözleşmeye atıf yapan herhangi bir kağıt düzenlenmesi veya sözleşmeye bu hususta şerh konulması durumunda, bu kağıtlar/şerhler, düzenlendikleri tarih itibarıyla ihtiva ettikleri tutar üzerinden damga vergisine tabi olacaktır.