SORU : Mahalli İdarelerde (Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) açılmış bulunan görevde yükselme sınavına müracaat eden 4 üncü derecenin üçüncü kademesindeki bir memur, ilan edilen 1 dereceli teknikerlik sınavına müracaat edebilir mi? Kazanırsa atanmasında sıkıntı yaşanır mı? Nihat ERGİN

EDİTÖR YORUMU:
Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 9. Maddesi 1. Fıkrası h bendinde
h) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların teknik bölümlerinden tekniker unvanı ile mezun olmak
Anılan yönetmeliğin 8. Maddesi 1. Fıkrası c bendinde
c)Yükseköğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak.”
Hükümleri yer almaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde ise
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.
Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;
a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,
b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl,
c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,
hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subay lıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır…” denilmektedir.

Bu hükümlere göre diğer şartları taşımak kaydı ile,
1- Tekniker unvanı için açılacak sınava yapılacak başvurunun kabul edilmesi için en az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların teknik bölümlerinden tekniker unvanı ile mezun olunması,
2- 1. Dereceli kadroya atanabilmek için de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan hizmet süresinin, 4 yıl süreli yükseköğrenim mezunları için 10 yıl, dört yıldan az süreli yükseköğrenim mezunları için 12 yıl olması,
durumunda Başvurunuzun kabul edilebileceği ve atamanızın yapılabileceği değerlendirilmektedir.