SORU  


Adliyede Zabıt Katibi iken açılan Görevde Yükselme Sınavı sonucu Yazı İşleri Müdürlüğüne atanan Zabıt Katibine yeni görevine ilişkin zam ve tazminatlar hangi tarihten itibaren ödenir?

EDİTÖR GÖRÜŞÜ 


 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Açıktan atanmada aylığa hak kazanma başlıklı 165 inci maddesinde “Bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar, göreve başladıkları günden itibaren aylığa hak kazanırlar.Bu suretle göreve başlamada ilk aylık, gün hesabiyle ay sonunda ödenir.”  denilmektedir. Aynı Kanunun Görev yeri değiştirilen memurların aylıkları başlıklı 169 uncu maddesinde ise  “Bulundukları yerden başka yerlerdeki görevlere nakledilen ve 62 nci maddede belirtilen süre içinde yeni görevlerinde işe başlayan memurlarla, yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların aylıkları, işe başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödenir. Eski görev yerinde alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz.” hükümleri yer almaktadır.

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun zam ve tazminatları düzenleyen 152 inci maddesine istinaden  17/4/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve bu Kararın uygulanmasını göstermek üzere 160 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararnamesinin Aylığa ilişkin hükümlerin uygulanması başlıklı 14 üncü maddesinde “(1)Bu zam ve tazminatlar; vekalet ve ikinci görev halleri, teknik personele büyük proje ve açık mahallerde çalışmanın karşılığı yapılan ödemeler ile kıst olarak yapılması gereken ödemeler hariç, aybaşında aylıkla birlikte peşin ödenir.

(2) Zam ve tazminatların hak edilmesinde ve ödenmesinde, bu Karar ve eki cetvellerde hüküm bulunmayan hallerde aylığa ilişkin hükümler uygulanır.” hükmü bulunmaktadır.

Anılan Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere çıkarılan 160 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin “Uygulamaya İlişkin Ortak Açıklamalar” başlıklı bölümünün 11 inci fıkrasında “Kararın 14 üncü maddesi ile getirilen hükme göre zam ve tazminatlar; vekalet ve ikinci görev halleri, teknik personele büyük proje ve açık çalışma mahallerinde çalışmanın karşılığı yapılan ödemeler ile kıst olarak yapılması gereken ödemeler hariç, aybaşında aylıkla birlikte peşin ödenecek, zam ve tazminatların hak edilmesinde ve ödenmesinde, Karar ve eki cetvellerde hüküm bulunmayan hallerde aylığa ilişkin hükümler uygulanacaktır.

Bu nedenle;

  1. a) 657 sayılı Kanunun 165 inci maddesine göre, bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlara aylıkları, göreve başladıkları tarihten itibaren gün hesabıyla ay sonunda ödendiğinden, zam ve tazminatlarının da buna göre ödenmesi,
  2. b) 657 sayılı Kanunun 164 üncü maddesine göre memurların aylıkları peşin ödendiğinden ve emekliye ayrılma ile ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylıklar geri alınmadığından zam ve tazminatların da geri alınmaması; istifa halinde ise istifa tarihi ile ay sonuna kadar olan süreye isabet eden zam ve tazminatların, aylıklarda olduğu gibi geri alınması,
  3. c) Üst derece ile alt derecelere yapılan atamalarda ve görev değişikliğinde memur, atandığı göreve başladığı tarihi izleyen aybaşından itibaren atandığı derecenin aylığına hak kazandığından, yeni derece ve görevlerine ait zam ve tazminatlarının da buna göre ödenmesi, ancak 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre atananların aylık ve diğer hakları atandıkları yeni kadro dereceleri üzerinden göreve başladıkları günden itibaren ödendiğinden, bu kadro dereceleri için öngörülen zam ve tazminatların da anılan Kanunun 165 inci maddesinde olduğu gibi göreve başladıkları günden itibaren ödenmesi,
  4. d) 657 sayılı Kanunun 169 uncu maddesinde, naklen atamalarda ilgililerin yeni görev yerlerinde göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren aylığa hak kazanacakları belirtilmiş olup, mehil müddetini kullanmakta iken rapor veya zorunlu nedenlerle yeni görev yerlerinde göreve başlayamayanların aylıklarının ve aylıklarla birlikte peşin ödenen zam ve tazminatlarının, yeni görev yerlerinde ödenmesi ve anılan maddede eski görev yerinden alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmamasının öngörülmüş olması nedeniyle de, 657 sayılı Kanuna tabi kurumlar ile 217 sayılı KHK’nın 2 nci maddesinde belirtilen kurumlar arasındaki memur nakillerinde eski kurumlarınca aylıklarla birlikte peşin ödenen zam ve tazminatlar için de hesaplaşma yapılmaması,gerekmektedir.” denilmektedir.

Sonuç olarak yukarıda yer verilen kanun hükümleri ve açıklamalar çerçevesinde görevde yükselme sınavı sonucunda 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükmü uyarınca üst derecelere atanan devlet memurları göreve başladıkları  tarih itibariyle zam ve tazminata hak kazanacaklardır. Zam ve tazminatların ödenmesi için  Atama onayında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 maddesinin (B) bendi hükmünün bulunması gerektiğine dikkat edilmelidir. Bu sebeple yeni göreve ilişkin zam ve tazminatları almaya göreve başlanılan tarihten itibaren hak kazanılmış sayılacaktır.