SORU : 2014 kpss ile 4A lı olarak atandım. 2016 kpss ile 4B li yurt yönetim memurluğunu kazandım. İstifa edip bekleme süresine takılmadan göreve başlayabilir miyim? Dursun Ali YILMAZ

EDİTÖR YORUMU:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94. maddesinde devlet memurunun bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabileceği, mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılacağı, çekilmek isteyen memurun yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam edeceği, yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabileceği;

95. maddesinde çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanların, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamayacakları, hizmet icaplarına göre devir ve teslim işlemleri için gerekli sürelerin, yönetmelikte belirtileceği;

96. maddesinde de olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet memurlarının, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamayacakları;

97. maddesinde ise
94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenlerin altı ay geçmeden,
Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanların bir yıl geçmeden,
95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanların 3 yıl geçmeden,
96 ncı maddeye aykırı hareket edenlerin hiçbir surette,
Devlet memurluğuna alınamayacakları hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümlere göre şu ana olağanüstü hal durumu söz konusu olduğundan çekilme isteği kabul edilmeden görevi bırakanların tekrar memuriyete dönemeyeceği;

Çekilme isteği yetkili mercilerce kabul edilip usulüne uygun görevi bırakanların diğer şartları taşımaları kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel olarak atanabileceği; kanunda bekleme sürelerinin memurluğa alınma durumunda söz konusu olduğu belirtildiğinden bir bekleme süresine tabi olunmayacağı; ancak tekrar memurluğa dönmek için bekleme sürelerinin geçmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Devlet Personel Başkanlığının 09.09.2016 ve 03.02.2017 tarihli görüşleri de bu doğrultu olmakla birlikte çekilme isteği kabul edilen memurun yerine atanan ve görevlendirilen kişi gelip işe başlamadıkça görevi bırakamayacağı vurgulanmıştır.