Muhasebe Yetkilisi Sertifikası Ne İşe Yarar? (Sayıştay Daire Kararı)


Özeti: Bu kararda, muhasebe yetkilisi sertifika belgesinin ne işe yaradığı anlatılmaktadır. Ayrıca kararda, idarece bir savunmanın nasıl yapılMAması gerektiğine ilişkin örnekler de bulunmaktadır.


Yolluk ödemelerinde, görevlendirme yazılarının, harcırah beyannamelerinin bulunmaması, otel faturalarından konaklayan kişilerin kim olduğunun anlaşılamaması ayrıca fatura niteliğinde olmayan konaklama belgesinin ödeme emri belgesine eklenmesi ve konaklamalarda günlük olarak ödenebilecek tutarların üzerinde ödeme yapılmasıyla ilgili olarak;

Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin “Yurtiçi geçici görev yolluğu” başlıklı 19. maddesinde;

“ (1) Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde aşağıdaki belgeler ödeme belgesine eklenir.

a) Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı,

b) Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek: 19),

c) Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura.” denilmektedir.

2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun H Cetvelinde, 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarları belirlenmiştir.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri çerçevesinde yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde, görevlendirme yazısı, yurtiçi geçici görev yolluk bildirimi ile kalacak yer teminine ilişkin faturaların ödeme emri belgesine eklenmesi zorunlu olup, mevzuatın öngördüğü tutarlar üzerinden konaklama bedeli ödenebilmektedir.

Yapılan incelemede, …….-…….., ……..-…….., ………-…….ve ………-……… tarih ve numaralı ödeme emri belgelerine ilişik yolluk ödemelerinde, görevlendirme yazılarının, harcırah beyannamelerinin bulunmadığı, otel faturalarından konaklayan kişilerin kim olduğunun anlaşılamadığı ayrıca fatura niteliğinde olmayan konaklama belgesinin ödeme emri belgesine eklendiği, konaklamalarda günlük olarak ödenebilecek tutarların üzerinde ödeme yapıldığı görülmüştür.

Sorumlular savunmalarında özetle, “Başkanlık tarafından il içi veya il dışı görevlendirmeler yapılmadan personeller hiçbir yere gönderilmemektedir. Mutlak suretle görevli yazıları düzenlenerek kendilerine verilmektedir. Görevlendirme yazılarının tamamı mevcuttur. Konu ile ilgili daha dikkatli olunarak evraklarda görevli personellerin yazılarının konulması sağlanacaktır. Genellikle belediye başkanı ve başkan yardımcıları ile şoför, özel kalem müdürü vb. görevli olarak gitmektedirler. Hotel faturalarında ise görevli personellerden ziyade …………Belediye Başkanlığı adına konaklama bedeli olarak yazılmıştır. Konaklayan personeller, görevlendirilen kişiler olup, faturalarda isimlerin yazdırılması konusunda uyarılarak faturaların istendiği şekilde düzenlenmeleri sağlanacaktır” demekte iseler de görevlendirme yazıları ile imzalı ve amir onaylı harcırah beyannameleri, konaklayanların kimliği anlaşılamayan otel faturalarının, kimlerin adına düzenlendiğinin konaklanan otelden alınacak kanıtlayıcı belgeler, fatura niteliğinde olmayan belgenin yerine, mevzuatta yer alan şekliyle konaklama belgelerini (fatura vb.) göndermedikleri görülmüştür.

Ayrıca 5018 sayılı Kanunun “Muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları” başlıklı 61 inci maddesi 3 üncü fıkrasında:

“Muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde;

a) Yetkililerin imzasını,

b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,

c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,

d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,

Kontrol etmekle yükümlüdür.

Muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz. Yukarıda sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması halinde ödeme yapamaz” denilmekte olup söz konusu ödemelere ilişkin belgelerin eksik olması ve faturaların usulüne uygun düzenlenmemiş olması dolayısıyla sorumluluk tablosuna dahil edilmesi gerekmektedir. Ödeme belgelerini muhasebe yetkilisi sıfatıyla imzalayan ……….(Mali Hizmetler Müdür Vekili) denetçi sorgusunda sorumlu olarak gösterilmemesine rağmen savunma gönderdiğinden aynı konu hakkında tekrar savunma alınmasına gerek görülmemiştir.

Bu itibarla, ……….-TL kamu zararının yukarıda açıklanan gerekçelerle muhasebe yetkilisi sorumluluk tablosuna dahil edildikten sonra;

………- TL’sinin Üst Yönetici ……., Harcama Yetkilisi ………., Gerçekleştirme Görevlisi ……. ve Muhasebe Yetkilisi ………’ ye,

Müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleriyle ödettirilmesine, anılan Kanunun 55 inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. (Sayıştay 5 inci Dairesinin 2015 hesap yılına ilişkin 13.04.2017 tarih ve 244 no’lu Kararı)

Yazıda Kullanılan Fotoğraf Sahibi: Yusuf GÜNDOĞU