SORU


Maddi duran varlıkları muhasebe kayıtlarına alırken yapılan giderlerin hangileri varlığın değerine eklenmelidir. Ödenen KDV giderleri varlık değerine eklenmeli midir?

KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER


Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği:

Maddi duran varlıkların kayıt değerleri

MADDE 26 ‒ (1) Gerek yatırım ve gerekse kullanım amacıyla edinilen maddi duran varlıklar maliyet bedeliyle muhasebeleştirilir. Maddi duran varlıkların maliyet bedeli, alış bedeline, vergi, resim ve harçlar ile diğer doğrudan giderlerin ilave edilmesi suretiyle bulunur. Ancak, katma değer vergisi mükellefi olan kamu idarelerinin, edindikleri maddi duran varlıklar için ödedikleri katma değer vergisi tutarları, maliyet bedeline dâhil edilmez. Alım işlemlerinde yapılan indirimler veya herhangi bir nedenle alış bedeli üzerinden yapılan iadeler, alış bedelinden düşülür. Genel yönetim giderleri ve varlığın elde edilmesi veya kullanılabilir duruma getirilmesiyle doğrudan ilişkilendirilmeyen giderler, maliyet bedeline ilave edilmez.

Maddi duran varlıklar için yapılan değer artırıcı harcamalar

MADDE 27 ‒ (1) Maddi duran varlıklar için sonradan yapılan ve o varlığın değerini, kullanım süresini, ürün ve hizmet kalitesini, sağlanan faydayı artıran veya üretilen mal veya hizmetlerin üretim maliyetini azaltan her türlü maliyet, ilgili maddi duran varlığın kayıtlı değerine ilave edilir ve amortisman hesaplamasında dikkate alınır. Bunların dışında maddi duran varlıklar için yapılan her türlü normal bakım ve onarım harcamaları gider olarak kaydedilir.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği:

MADDE 170- …

(a) Maddi duran varlıkların hesaplara alınması;

1) Edinilen maddi duran varlıklar, maliyet bedeli ile hesaplara alınır. Maliyet bedeline varlıkların elde edilmesinde faiz hariç yapılan her türlü gider ilave edilir. Bağış veya hibe olarak edinilen maddi duran varlıklar varsa bilinen değeriyle, yoksa değerlemesi yapıldıktan sonra tespit edilen değeriyle hesaplara alınır.

EDİTÖR YORUMU


Maddi duran varlıkların kayıt altına alınmasında en sık yapılan hatalardan birisi, varlığın KDV hariç tutar üzerinden kayıtlara alınması, bir diğeri ise varlığın değerini ve kullanım süresini artıran sonradan yapılan harcamaların, varlığın kayıtlı değerine ilave edilmeden doğrudan gider hesabına kaydedilmesidir. Maddi duran varlıklar maliyet bedeli ile kayıt altına alınmalıdır. Maliyet bedeli ise GYMY’de yazdığı üzere; alış bedeline, vergi, harç, resim ve doğrudan giderlerin ilave edilmesiyle bulunur. Bunun istisnası ise; katma değer vergisi mükellefi olan kamu idareleri, edindikleri maddi duran varlıklar için ödedikleri katma değer vergisini maliyet bedeline dâhil etmezler. Ayrıca, maddi duran varlıklar için sonradan yapılan ve o varlığın değerini ve kullanım süresini artıran her türlü maliyet, ilgili maddi duran varlığın kayıtlı değerine ilave edilir.