SORU


Yolluk ödemelerinde mesafe cetveli olarak karayollarının web sitesinde bulunan mesafe cetvelinin çıktısını kullanabilir miyim?  Kullanıcı adı: Aliekber

EDİTÖR GÖRÜŞÜ


6245 sayılı Harcırah Kanununun 45 inci maddesinde; yurtiçinde yer değiştirme masrafının memur veya hizmetlinin; kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı, harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı, her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi olarak hesaplanacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 47 nci maddesinde de, yurtiçinde, iki mahal arasında mutat olan, gidip gelmeye elverişli en kısa kara ve deniz yolunun yer değiştirme masrafının hesabında dikkate alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, yurtiçi sürekli görev yolluklarının ödenmesinde eklenecek belgelere Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde yer verilmiştir. Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde; resmi mesafe haritasında gösterilmeyen yerler için yetkili mercilerden alınacak onaylı mesafe cetvelinin ödeme belgesine bağlanacağı belirtilmiştir. Başka bir deyişle, resmi mesafe haritasında gösterilen yerler için ayrı bir belge aranmayacak ve bu haritada gösterilen mesafeler üzerinden ödeme yapılacaktır.

6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca mesafe haritalarını belirlemek Karayolları Genel Müdürlüğünün görevleri arasında bulunmaktadır.

Bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde, idarelerce sürekli görev yolluğu ödemelerinde Karayolları Genel Müdürlüğünce tespit edilen mesafelerin esas alınması gerektiği anlaşılmaktadır.

Somut sorunusu cevaplarsak, söz konusu mesafelerin hesaplanamsında Karayollarının web sayfasında yeralan bilgilerin kullanılması tercihten çok zorunluluktur. Karayollarının web sayfası üzerinden alınacak bilgilere ilişkin ödeme evraklarına ayrıca ispat edici bir belge eklenmesine de gerek bulunmamaktadır.

Uygulamada, bazı idarelerin başka web sayfalarından aldığı çıktıları kullandığı görülmekte olup, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerine herhangi bir sorumluluk doğmaması adına bu tür uygulamalardan kaçınılması gerekmektedir.

(Not: Bu tür ödemeler başka yere giden kişilere yapılmaktadır.  İlgili kişiye ulaşılamaması, ulaşılsa bile ilave kırtasiye ve posta masrafı çıkması gibi riskler sebebiyle uyulmaması halinde fazladan külfetleri olan bu kurala riayet edilmesi tüm tarafların menfaatinedir.)   

2 YORUMLAR

  1. Yurtiçinde km hesabında KGM’nin sitesinde il bazında da ilçe bazında da sorgulama yapılıyor.Bunlardan hangisinin esas alınması gerekir? Şöyle ki; İstanbul/Bakırköyden Tekirdağ/Malkara’ya tayini çıkan bir memur ilçe bazında km ye göre daha fazla harcırah ödenmesi gerekirken il bazında(İstanbul-Tekirdağ arası) mesafe cetveline göre daha az harcırah ödenecektir.Yani fiili olarak katedilen gerçek mesafeye mi bakılmalıdır?

    • Kanunun 46 ncı mddesinde; her kilometre veya deniz mili başına yalnız kendisi için yurt içi gündeliğin yüzde beşi’nin yer değiştirme masrafının bir unsuru olarak ödeneceği belirtilmiştir. Kanunun 47 nci maddesinde ise hesaplamada esas alıncak yol belirtilmiştir. Bu maddeye göre kilometre tazminatının; yurt içinde; iki mahal arasında mutat olan gidip gelmeye elverişli en kısa kara ve deniz yolu üzerinden ödeneceği hükme bağlanmıştır. Her iki maddede de, yolun başlangıcı ve bitişine ilişkin net bir düzenleme yapılmamıştır.

      Öte yandan konuya ilişkin 19.04.1956 tarih ve 2285/3 sayılı Sayıştay Genel Kurulu Kararında, yer değiştirme masrafının tahakkukuna esas tutulacak yolun, iki mahal arasında eşya nakline elverişli normal nakil vasıtalarının işlediği en kısa güzergah olarak ele alınması ve yer değiştirme masrafının hesaplanmasında esas tutulacak mesafenin buna göre tespit ve tayini gerekeceğine karar verilmiştir.

      Söz konusu Sayıştay Kararında eşya taşımasından söz edildiği dikkate alındığında, eşyanın da eski memurieyt mahallinden alınıp yeni memuriyt mahallindeki ikametgaha taşınması söz konusu olacağından, hesaplamaya esas tutulacak km’nin il merkezleri yerine atandığı ilçe merkezlerine göre belirlenmesinin Kanunun ruhuna daha uygun olacağını değerlendirmektedir. Örneğinizdeki verileri dikkate alırsak, harcırah ödemesinde İstanbul/Bakırköyden Tekirdağ/Malkara’ya kadar yolun esas alınmasının Kanuna aykırı olmayacağı düşünülmektedir.