SORU


İş akdimin sonlandırılmasından dolayı almış olduğum kıdem tazminatımdan kesilen gelir vergisini hangi hallerde iade alabilirim?

EDİTÖR DEĞERLENDİRMESİ


İşçi ve işverenlerin karşılıklı anlaşarak iş akdini sona erdirdiği durumlarda ödenen tazminatlar için 27.03.2018 tarihinden önce vergi kesintisi yapılmakta idi. 27 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren 7103 sayılı torba kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılmış olup, İş akdini karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu veya iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar da kıdem tazminatı gibi değerlendirilmeye başlandı. Bu şekilde yapılan ödemelerin yıllık kıdem tazminat tavanını aşmayan tutarı için 27 Mart 2018 tarihinden itibaren vergi alınmamaya başlandı. Bu durumda daha önceden vergi ödemiş olanlar hak kayıplarının önlenmesi amacıyla dava açarak mahkeme kararıyla ödemiş oldukları vergileri iade almaya hak kazandılar. Dava açanların sayısının artması üzerine 18.01.2019 tarihinde 7162 Sayılı Kanun 4 üncü maddesi ile GVK’na ilave edilen geçici 89 uncu madde ile 27.03.2018 öncesinde işten ayrılanlar için ikale sözleşmelerine ilişkin yapılan ödemeler üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergileri red ve iade edileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

“GEÇİCİ MADDE 89 – 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade edilir.Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak yargılama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmez.Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan iade talepleriyle ilgili olarak bu madde hükmü uygulanmaz.Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Buna göre 7103 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden (27 Mart 2018) önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergileri red ve iade edilecektir. Söz konusu iadenin alınabilmesi için dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi  şartı  bulunmakla beraber, ayrıca dilekçe ekine kesintiye ilişkin bilgilerin yer aldığı ücret bordrosu veya ödeme emri belgesi, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi, ikale sözleşmesi veya iş akdinin sonlandırılmasına ilişkin bilgi ve belgeler ile tarha yetkili vergi dairesine başvurmak gerekmektedir.

  • İkale Sözleşmesi : İkale ya da diğer bir ifadeyle bozma sözleşmesi, işçi ve işverenin ortak kararı doğrultusunda iş sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile son buldurulmasıdır. İkale sözleşmesinin kurulabilmesi için karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanı gereklidir.
  • Tarha Yetkili Vergi Dairesi : İşverenin muhtasar yönünden mükellefi olduğu vergi dairesi olup, şubeleri nedeniyle ayrı vergi dairelerinin mükellefi olan işyerlerinde ilgili şubenin bulunduğu vergi dairesidir.