Kayyımı TMSF olan firmalar “işleri mahkemelerce sevk ve idare edilen firmalar ” kapsamında değerlendirilemez (KİK Kararı).


Kamu İhale Kanunu’nun yukarıda zikredilen hükmünden, işleri mahkeme tarafından sevk ve idare edilen isteklilerin ihaledışı bırakılacağının hüküm altına alındığı anlaşılmıştır.

Anılan diğer kanun hükümlerinden ise, suçun bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğu hususunda kuvvetle şüphe sebeplerinin varlığı ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için gerekli olması halinde hakim veya mahkeme tarafından şirket işlerinin yönetilmesi için kayyım atanabileceği, bu durumda kayyım atanmasına karar verilmesi halinde kayyım olarak yalnızca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun atanabileceği ve bu hususta hakim yahut mahkemeye bir takdir yetkisi tanınmadığı, kayyımın tesis edeceği işlemlere karşı mahkemeye başvurulabileceği ancak kayyımın herhangi bir işlem tesis ederken mahkemenin onayına ihtiyaç duyduğu yahut kayyım tarafından tesisedilen işlemlerin periyodik olarak mahkemeye sunulacağı ve mahkeme tarafından bu işlemlerin denetleneceğine dair bir hüküm bulunmadığı, bu haliyle ilgili kanun hükümlerine göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyım olarak atandığı firmaların sevk ve idaresinin mahkeme tarafından yapıldığı sonucuna varılamayacağı sonucuna varılmıştır.

Bu kapsamda yapılan inceleme neticesinde; İstanbul 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği’nin 23.01.2017 tarihli ve 2017/236 D.İş sayılı kararıyla başvuru sahibi firmaya, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atanmasına ve şirketin yönetim organının yetkileri ile birlikte ortaklık payları veya menkul kıymetler idare yetkilerinin tümüyle kayyıma verilmesine karar verildiği ve yine TMSF’nin internet sitesi üzerinden yapılan sorgulamada ilgili firmaya kayyım atandığı tespitinin yapılabildiği, yukarıda yapılan tespitler uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyım olarak atandığı firmaların işlerinin mahkeme tarafındansevk ve idare edildiğikabulüne varılamayacağı ve budurumdaki bir firmanın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen, “işleri mahkeme tarafından yürütülen istekliler” arasında sayılamayacağı anlaşıldığından, başvuru sahibi isteklininbuiddiasıyerindebulunmuştur. 2018/UM.I-1758