Kanıtlayıcı belgeleri bulunmamasına rağmen öden harcırah dolayısıyla bir kamu zararı oluşmuşsa muhasebe yetkilileri de bu zarardan sorumludur (Sayıştay Daire Kararı)


Sayıştay 5 inci Dairesinin 2016 yılı hesap dönemine ait 08.02.2018 tutanak tarih, 295 karar no ve 93 ilam no’lu Kararı;

……. tarihleri arasında ……….’ta gerçekleştirilen eğitim semineri sebebiyle katılımcıya verilen avansın mahsubu sırasında, muhasebe yetkilisi tarafından 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda belirtilen kontrol yükümlülüğüne aykırı davranılması neticesinde ………TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak,

Denetçi Raporunda Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği uyarınca harcırah ödemelerine ilişkin ödeme emri belgesine eklenmesi gereken belgelerin mevcut olmadığından bahisle, …

…….tarihleri arasında ………’ta gerçekleştirilen eğitim semineri sebebiyle katılımcıya verilen avansın mahsubu sırasında, muhasebe yetkilisi tarafından 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda belirtilen kontrol yükümlülüğüne aykırı davranılması neticesinde …….TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususuna ilişkin;

Görevlendirilen personele, yol masrafı ve mevzuatı uyarınca ödenmesi gereken konaklama masrafı ile ilgili mevzuata uygun olduğu anlaşılan ……..TL ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına,

Mevzuatı gereği ödenmesi gereken konaklama bedelinden yüksek miktarda ödeme yapılması sonucunda oluşan …….TL kamu zararının, Muhasebe Yetkilisi ….ile Gerçekleştirme Görevlisi ……..’a müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleriyle ödettirilmesine, anılan Kanunun 55 inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

Fon Resmi Sahibi: Barış TATLISOY

1 YORUM