SORU


5018 sayılı Kanunun 3/l) maddesinde; kamu malî yönetimi, “Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçler,” şeklinde tanımlanmıştır. Bu durumda kamu mali yönetimi sadece kaynak kullanımları için mi geçerli bir tanımdır?

EDİTÖR YORUMU


Bu tanımlama eksik bir tanımlamadır. Zira kamu mali yönetimi sadece “kaynakların kullanımını” değil, elde edilmesini, varlık yönetimini vb. içine alan geniş bir mali alanın yönetimini ifade etmektedir.

Bir anlamda kamu mali yönetimi, kamu maliyesinin yönetimini içerdiğinden, 5018 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde düzenlenen kamu maliyesi tanımının referans alınması eksikliğin giderilmesine katkı sağlayabilir. İlgili maddede kamu maliyesi; “ gelirlerin toplanması, harcamaların yapılması, açıkların finansmanı, kamunun varlık ve borçları ile diğer yükümlülüklerinin yönetimini kapsar.” şeklinde tanımlanmıştır.

Bu itibarla kamu mali yönetimi bu hususların tamamının yönetimini kavramakla birlikte, aynı zamanda mali kontrolü de içine alan geniş bir yelpazede düşünülmesi gereken bir yönetim anlayışını ifade eder.