Soru: İdaremizce yapılacak bir ihale ile ilgili Kamu İhale Kurumu’na yapacağımız ilan gideri ödemelerinden damga vergisi kesilmeli midir?


488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesi uyarınca, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtlar damga vergisine tabidir. Yine Kanun’un 3 üncü maddesine göre, damga vergisinin mükellefi kağıtları imza edenlerdir ve resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisi kişiler tarafından ödenir. Damga Vergisi Kanun’unun 8 inci maddesinde, resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Dolayısıyla 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli üç sayılı cetvelde yer alan Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uyarınca resmi daire tanımının kapsamı dışında kalmaktadır. Bu nedenle, Damga Vergisi Kanunu uyarınca “resmi daire” tanımı içinde yer almayan ve kendisine özel bir muafiyet tanınmamış olan Kamu İhale Kurumu’na yapılacak olan ödemelerden damga vergisi kesintisi yapılması gerekir.

Aynı şekilde Sayıştay Başkanlığı 1. Dairesinin 10676 Karar ve 36 ilam numaralı ilamında;  “…Anılan mevzuat hükümlerine aykırı olarak Damga Vergisi Kanununa göre resmi daire sayılmayan ve Damga Vergisi Kanununda her hangi bir muafiyet ve istisna tanınmayan Kamu İhale Kurumuna yapılan ihale ilan bedeli ödemelerinden binde 9,48 oranında damga vergisi kesilmemesi sonucu ortaya çıkan toplam … TL kamu zararının sorumlularına ortaklaşa ve zincirleme olarak ödettirilmesine karar verilmesi gerekmekte ise de, bahsi geçen kamu zararının tamamının … tarih ve … nolu Muhasebe İşlem Fişi ile tahsil edildiği anlaşıldığından, bu tutara ilişkin ilişilecek husus kalmadığına…” denilmektedir.

Sonuç olarak, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu uyarınca resmi daire olarak sayılmayan Kamu İhale Kurumu’na yapılacak ödemelerden damga vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.