Kadrosu kaldırılan malmüdürlüğü personelinin durumu ne olacaktır?


Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne yönelik seçim sonrası yapılacak düzenlemede (kapatma ve teşkilat yapısında değişiklik gibi),  görev yaptığımız kadrolara yönelik ne gibi tasarrufta bulunulacağı yönünde sıkça sorular almaktayız. Görev yaptığımız kadroların durumu ne olacak, görev yaptığımız kadrolar kaldırılacak mı  gibi sorularla karşılaşmaktayız.

Öncelikle Devlet memurlarının görev yaptıkları kadroların (dolu kadrolar) kaldırılması mümkün olmakla birlikte bu durum Müdürlüğümüzdeki tüm kadrolar için geçerli değildir.

Dolu kadroların kaldırıldığı hallerde, ilgili düzenlemelerle memurun başka bir kadroya atanması yoluna gidilebildiği gibi, kadrosu kaldırılan memurun başka bir kadroya atanmadığı durumlarla da karşılaşılabilmektedir.

Kadroları kaldırılan ancak başka bir kadroya atanmayan ilgili memurlar hakkında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 91 inci maddesi ile 703 sayılı KHK hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. 

Buna göre; yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısında değişiklikler yapılabilecek ve yapılacak olan bu düzenlemelerin gerekli kıldığı durumlarda mevcut çalışan personelin kadro ve pozisyonu kaldırılabilecektir.

Böyle bir durumla karşılaşılması halinde nereye atanılabilir sorusuna cevap aramak gerekmektedir.

Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlarında düzenleme yapılmak suretiyle kadro veya pozisyonları kaldırılan personelden;

1- Üst kademe kamu yöneticileri dışındaki yönetici kadro veya pozisyonlarında bulunanlar, devredildikleri kurum veya birimde, durumlarına ve statülerine uygun Araştırmacı kadro veya pozisyonlarına en geç 1 ay içinde atanacaktır. 

2- Üst kademe kamu yöneticileri dışındaki yönetici kadro veya pozisyonlarında bulunanlardan, ilgili mevzuatı uyarınca görevde yükselme sınavıyla atanılabilecek kadro veya pozisyonlarda olanlar, devredildikleri kurum veya birimde durumlarına ve statülerine uygun aynı veya eşdeğer kadro veya pozisyonlara en geç 1 ay içinde atanacaktır.

3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-11 maddesinde sayılan kadrolar ile aynı veya benzer nitelikteki kadro veya pozisyonlarda bulunanlar, devredildikleri kurum veya birimde eşdeğer nitelikteki durumlarına ve statülerine uygun kadro veya pozisyonlara en geç 1 ay içinde atanacaktır.

4- Diğer personel, devredildikleri kurum veya birimde durumlarına ve statülerine uygun aynı veya eşdeğer kadro veya pozisyonlara en geç 1 ay içinde atanacaktır.

Kadronuz ve çalıştığınız pozisyon kaldırıldığında  mali ve sosyal haklarınız ne olur?

Kadro ve pozisyonu kaldırılanlar, atamaları yapılıncaya kadar ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilirler ve bu süreçte eski kadro veya pozisyonlarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal haklarını almaya devam ederler.

Üst kademe kamu yöneticileri dışındaki yönetici kadro veya pozisyonlarında iken kadro veya pozisyonları kaldırıldığı için Araştırmacı kadro veya pozisyonuna atananlar, talepte bulunmaları halinde, devredildikleri kurum veya birimde, daha önce bulundukları 657 sayılı Kanunun 36/A-11 maddesinde sayılan kadrolar ile bunlarla aynı veya benzer nitelik arz eden kadro veya pozisyonlara eşdeğer nitelikteki veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara bir ay içinde atanacaklar.

Teşkilat yapısı ve/veya kadro ya da pozisyonun niteliği itibarıyla atanabileceği kadro veya pozisyon bulunmayan personel, devir tarihinden itibaren en geç doksan gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilecektir. Bunların atama teklifleri; statüleri, unvanları ve yürüttükleri görevlere uygun personel istihdam eden diğer kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet Personel Başkanlığı tarafından il tercihleri dikkate alınarak 45 gün içinde yapılacaktır.

Üst kademe kamu yöneticileri dışındaki yönetici kadro veya pozisyonlarında iken kadro veya pozisyonları kaldırılanların Devlet Personel Başkanlığına bildirilmeleri durumunda, daha önce bulundukları yöneticilik görevleri dışındaki veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara atama teklifleri yapılacaktır. 

Üst kademe kamu yöneticileri dışındaki yönetici kadro veya pozisyonlarında iken kadro ve pozisyonları kaldırıldığı için Araştırmacı olarak atananlara; yeni kadro veya pozisyonlara ilişkin olarak yapılan ödemelerin toplam net tutarının, eski görevlerine ilişkin aylık ödemeler toplamı net tutarının dörtte üçünden/beşte dördünden az olması halinde, önceki görevine ait ödeme unsurlarının dörtte üçü /beşte dördü esas alınarak verilmeye devam edilecektir.

Diğer kadro ve pozisyonlarda iken kadro ve pozisyonları kaldırıldığı için başka kadro ve pozisyonlara atananlara;   eski kadro veya pozisyonlarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları her türlü ödemeler toplamı net tutarının, atandıkları yeni kadro veya pozisyonlara ilişkin olarak yapılan aylık toplam net ödeme tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenecektir.

Ne diyelim zaman her şeyin ilacıdır en iyisi bekleyip ne olacağını hep birlikte görmek lazım. Yarını çok düşünerek bugünü yaşarsak,bugüne yazık etmiş oluruz.

Demem o ki; yarını çok düşünmeden, bugünün tadını çıkarmak gerek.