KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER: 4857 sayılı İş Kanunu’nun Ücret Hesap Pusulası başlıklı 37. maddesinde “İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır. Bu pusulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir. Bu işlemler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.” Hükmü yer almaktadır.

Dolayısıyla bu hükmü dikkate aldığımızda ücret hesap pusulası düzenlenmesi ve bir nüshasının işçiye verilmesi yasal bir zorunluluk arz etmektedir. Kanunun hükmünün içeriğine baktığımızda da bankaya yapılan ödemelerde de ücret hesap pusulasının düzenlenmesi ve bir nüshasının işçilere verilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

EDİTÖR YORUMU : 4857 sayılı İş Kanununun 37’nci maddesi halen yürürlükte olduğundan dolayı işverenlerin elden veya banka kanalıyla veya PTT kanalıyla yaptığı işçi ücret ödemelerinde veya işçilere yapılan bu nitelikteki ödemelerde ücret hesabını gösteren imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula verme zorunlulukları devam etmektedir.

Dolayısıyla ücret hesap pusulasının düzenlenip bir örneğinin işçiye verilmesinde kanuni anlamda ücretlerin elden veya banka kanalıyla ödenmesi anlamında herhangi bir ayrım yapılmamıştır. Bu sebepten de ücretler banka veya PTT kanalıyla ödense dahi ücret hesap pusulası düzenlenip bir nüshası işçiye verilecektir.

Bu kanun hükmünün esas amacı ise işçinin yaptığı çalışmalar ve karşılığı ücret tutarları ve ücret eklentileri ile ücretinden yapılan kesintiler hakkında bilgi sahibi olmasıdır. Dolayısıyla kanuni anlamda işverenlikten asıl istenilen de işçilerin ilgili madde kapsamında belirtilen hususlarda bilgilendirilmesi ve olası hesaplamadan veya diğer hususlardan kaynaklı yanlışlıklarda işçilere bilinçli olarak yanlışlığın / eksik veya fazlalığın düzeltilmesi amacıyla  işverenliğe başvuru yapabilme imkanının sağlanmasıdır.

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte bazı işyerlerinde kağıt ortamında düzenlenen ücret hesap pusulalarının yerini elektronik ortamda düzenlenen ücret hesap pusulalarının aldığı ve işçilerin şahsına tanımlı şifrelerle kurulan sistemlere giriş yaparak ücret hesap pusulalarında olması gerekli bilgileri elektronik ortamda görüntüleyebildikleri hususu anlaşılmaktadır. Böyle bir durumda ise işçinin yaptığı çalışmalar ve karşılığı ücret tutarları ve ücret eklentileri ile ücretinden yapılan kesintiler hakkında bilgi sahibi olması elektronik ortamda da olsa sağlandığından dolayı işverenliğin 4857 sayılı İş Kanununun 37’nci maddesi kapsamındaki yükümlülüğünü yerine getirdiği kabul edilebilir.