2019 Yılı Asgari Ücrete Göre Eski Taşeron Yeni 4/D’li İşçilerin Ücretleri Nasıl Hesaplanması Gerekir?

Bilindiği üzere 2019 yılına ilişkin olarak asgari ücret brüt 2.558,40 TL, net 2.020,90 TL olarak belirlenmiştir.

Ancak Kamuda bilinen adıyla taşeron olarak çalıştırılan, 2018 yılında 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin D bendi kapsamına alınan işçilerin maaşları konusunda tereddütler oluşmuştur.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin D bendi kapsamına alınan işçilerin çıplak ücretlerine “375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. maddesi uyarınca idarelerce sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak toplu iş sözleşmesi hükümleri” gereğince 2020 yılı sonuna kadar her altı ayda % 4 oranında artış yapılması öngörülmektedir. Bununla birlikte bu kapsamdaki işçilerin çıplak ücretleri farklı farklı olduğundan toplu iş sözleşmesi gereği yapılacak % 4’lük artışın sonunda kimi işçilerin maaşlarının 2019 yılı için belirlenen asgari ücretin altında kaldığı anlaşılmaktadır. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 102. Maddesi gereği asgari ücret altında işçi çalıştırılması yasaklanmış olup, Normlar Hiyerarşinde Kanunlar toplu iş sözleşmelerinin üzerinde olduğundan, tüm işçilere en az asgari ücret oranında ücret verilmek zorundadır.

Bu çerçevede, Ücret Bordroları düzenlenirken öncelikle çıplak ücretlere toplu iş sözleşmesi gereği % 4 artış uygulandıktan sonra brüt ve net olarak asgari ücrete ulaşılıp ulaşılmadığına bakılması,

Asgari ücret altında kalan işçilerin ücretlerinin asgari ücrete yükseltilmesi,

Asgari ücret üzerine çıkan işçilerin aradaki fark ücretine dokunulmaması,

Belirlenen ücrete daha sonra sosyal hakların eklenmesi suretiyle ödenecek brüt ve net toplamların belirlenmesi gerektiği düşünülmektedir.

Ayrıca, Bekar ve çocuksuz bir çalışanla evli ve çocuklu çalışanın eline net geçen ücretin yeni asgari ücret düzeyinde eşitlenmesi halinde sosyal hakların hiçbir anlamının kalmaması ve yasaya aykırı davranılması sonucunu doğuracağı düşünülmektedir.