SORU

1- Terfi ya da intibak tarihi ayın on beşi olursa nasıl değerlendirilmelidir? Örneğin 15.02.2018 terfi tarihi olursa KBS’de şubat ayında mı yoksa mart ayında mı işleme alınır?

2- Buna benzer durum ayın on beşinde yeni göreve başlayan ya da ücretsiz izin dönüşü (doğum izni ve askerlik gibi) göreve başlayan memurun maaşı nasıl ödenir ? Şubat tamamı tam maaş mı martta kıst mı ödenir?


İLGİLİ MEVZUAT

3472 sayılı Devlet Memurları ile Diğer Kamu Görevlilerinin Aylıklarının Ödeme Zamanının Değiştirilmesine Dair 9.9.1987 Tarih ve 289 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulüne Dair Kanunun 1’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında “ Devlet memurları ile diğer kamu görevlilerine ilişkin kanunlarda yer alan “aybaşı” ibareleri “ayın 15’i” olarak uygulanır.”;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 164’üncü maddesinde “Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık, geri alınmaz.

Sözleşmeli personelin ücretleri sözleşme şartlarına göre; geçici personelin gündelikleri gün hesabıyla hafta veya ay sonlarında ödenir.

Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta bulunan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri (sözleşmeli statüdeki personel dahil) ile kamu ve özel kesimde iş kanunlarına göre istihdam edilen işçilere çeşitli adlar altında yapılan nakdi ve ayni nitelikteki tüm ödemelerin hesaplanma kolaylığını ve basitliğini sağlamak amacıyla, bordro düzenlemesine, tahakkuk ve ödeme işlem ve sürelerine ilişkin esas ve usulleri tesbit etmeye, aydan daha kısa ya da daha uzun sürelerde yapılan ödemelerin aylık dönemler itibariyle tahakkuk ettirilmesi ve ödenmesine karar vermeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

Üçüncü fıkra kapsamına giren personelin her türlü özlük haklarının ve tahakkuk işlemlerinin belli merkezlerden yapılabilmesi ve ödemelerin bankacılık sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.” ;

165’inci maddesinde “Bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar, göreve başladıkları günden itibaren aylığa hak kazanırlar. Bu suretle göreve başlamada ilk aylık, gün hesabıyla ay sonunda ödenir.”;

166’ncı maddesi “Kademe ilerlemesinde Devlet Memuru, bu ilerlemeye müstehak olduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren aynı derecenin bir ileri kademesine ait aylığa hak kazanır.”;

167’nci maddesinde “Derece yükselmesinde veya daha aşağı derecelere atamada memur, yükseldiği veya atandığı derecenin görevine başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren bu derecenin 161 inci maddeye göre kazandığı kademe aylığını alır.

Ancak, yürütülmekte olan görevin niteliğinde bir değişme olmaması halinde derece yükselmesine ilişkin onayın geçerlilik tarihini takip eden aybaşından itibaren bu derecenin 161 inci maddeye göre kazandığı kademe aylığını alır.” hükümleri yer almaktadır.


EDİTÖR YORUMU

Yukarıda belirtilen hükümlerini birlikte değerlendirdiğimizde aylık döneminin cari ayın 15’inci gününden, takip eden ayın 14’üncü gününe kadar olduğu; kademe ilerlemesi ya da derece yükselmesinde ilerlemenin ya da yükselmenin olduğu tarihi takip eden aybaşında hak kazanıldığı anlaşılmaktadır.

Buna göre intibak işlemi tarihi 15.02.2018 ise yeni derece/kademesine ait aylığa 15.03.2018 tarihinde hak kazanacaktır.

Diğer yandan açıktan atananların aylığa hak kazanmaları ile ilgili hüküm bulunmakla beraber, aylıksız izin dönüşü göreve başlama durumlarıyla ilgili bir düzenleme yoktur ancak; uygulamada açıktan atama gibi değerlendirilmektedir.

3472 sayılı Kanunda ayın 15’i “aybaşı” olarak tanımlandığı için ayın 15’inde açıktan atanarak göreve başlayan veya aylıksız izin dönüşü göreve başlayan personel aylıklarının    -göreve başlama yazısı, veri girişleri ve onaylanması gibi işlemler tamamlanabilirse-ödenebileceği değerlendirilmektedir.