SORU


Ben Kütahya cezaevinde kadrolu personeliM. Herhangi bir talebim bulunmamasına rağmen 1 Ocak 2018 tarihinde Tavşanlı cezaevine 6 ay süre ile geçici olarak gorevlendirildim . Gorevlendirmem harcırahsız ve yolluksuz olarak yapıldı. İkametgahım Tavşanlı’da olduğu için harcırah alabilir miyim. Yardımcı olursanız sevinirim, teşekkürler.

EDİTÖR DEĞERLENDİRMESİ


6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinde;

“Memuriyet mahalli; Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri 

Başka yer; … memuriyet mahalli dışındaki yerleri ifade eder”

hükümlerine yer verilmiştir. Bu hükümlerden de görüleceği üzere kişinin çalıştığı yer ile ikametgahının bulunduğu yer memuriyet mahalli tanımı içerisinde yer almaktadır.

Aynı Kanunun 14 üncü maddesinde de; “Kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadiyla muvekkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere” geçici görev yolluğu ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanunun 3 ve 14 üncü maddeleri birlikte değerlendirildiğinde, geçici görev dolayısıyla harcırah ödenebilmesi için ilgilinin asıl görevli olduğu yer ile ikametgahının bulunduğu yer dışında başka bir yerde görevlendirilmesi gerekmektedir. Nitekim bu görüşümüzü Danıştay 5 inci Dairesi tarafından verilen bir karar da desteklemektedir. (Danıştay 5. Daire 1992/4040 E., 1995/3347 K.).

Bu Kararda özetle; “… memuriyet merkezinin bulunduğu … ilçesi dışında … İl Özel İdare Müdür Yardımcılığı görevine vekaleten atanan, ancak ikametgahı vekaleten görevlendirildiği … İl Merkezinde bulunan davacıya ödenecek harcırahın, 3. maddedeki tanımlar ve bu kanunun genel espirisi içinde ele alınarak tesbit edilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan yukarıda anılan maddeler birlikte değerlendirildiğinde: harcırah ödenmesinde, yapılan harcamaların karşılanması amacı güdüldüğü, diğer bir anlatımla, harcırahın yapılan gerçek giderin karşılığı olduğu ve 3. maddedeki tanımlardan da harcırahın ancak memurun asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu yerler dışındaki görevlendirmeler için ödeneceği sonucuna varılmaktadır. 

Gerçekten yukarıda metni alınan, memuriyet mahalli dışına gönderilenlerin gündelikleri ile ilgili 39. madde hükmüne göre, geçici görev yolluğu verilebilmesi için yemek ve konaklama giderinin fiilen yapılması gerekli olup bu düzenlemede yasa koyucunun ancak gerçek giderlerin karşılığı olarak yolluk ödenmesini amaçladığı açıktır. 

Bu durumda, olayda davacının ikametgahının vekaleten görevlendirildiği … İl Merkezi olması ve dolayısıyla fiilen yemek ve konaklama gideri yaptığından söz edilememesi karşısında, maddelerin getiriliş amacına uygun olarak tesis edildiği anlaşılan işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.” denilmiştir.

Sonuç itibariyle, isteğiniz olup olmamasına bakılmaksızın, asıl görevli olduğunuz yer veya ikametgahınızın bulunduğu yer dışında başka bir yerde görevlendirilmediğiniz için geçici görev harcırahı alabilmenizin mümkün olmadığı düşünülmektedir.