SORU


      6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun gereği belediyelerin (bağlı kuruluşları hariç) sürekli işçi kadrolarında çalışan ihtiyaç fazlası işçiler, Milli Eğitim Bakanlığına devri gerçekleştirilmiştir.

Devri gerçekleştirilen işçiler Millî Eğitim Bakanlığı Taşra (İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü) Teşkilatlarında;

a) Memur Statüsü ile çalıştırılabilir mi?

b) Memurun yapacağı işler bu işçiler eliyle gördürülebilir mi?

KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER


      6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun  “Mahalli idarelerin ihtiyaç fazlası işçilerine ilişkin hükümler” başlıklı 166. maddesinin  (1) fıkrasında; ” İl özel idarelerinin sürekli işçi kadrolarında çalışan ihtiyaç fazlası işçiler Karayolları   Genel    Müdürlüğünün   taşra   teşkilatındaki   sürekli işçi kadrolarına, belediyelerin (bağlı kuruluşları hariç) sürekli işçi kadrolarında çalışan ihtiyaç fazlası işçiler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatındaki sürekli işçi kadroları ile sürekli işçi norm kadro dâhilinde olmak üzere ihtiyacı bulunan mahalli idarelere atanır.”hükmüne,

         657 sayılı Kanunun “İstihdam şekilleri” başlıklı 4. Maddesinin (a) bendinde; “Memur: Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır. Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.”,

       (d) bendinde ise; “İşçiler: (A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir.Bunlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.” hükmüne,

     4857 sayılı İş Kanunun “Tanımlar” başlıklı 2. Maddesinde;“Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, … denir.” hükmüne yer verilmiştir.

EDİTÖR YORUMU


   Yukarıdaki mevzuat hükümleri incelendiğinde görüleceği üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Memur ve İşçiler farklı görev ve işleri yapmak üzere farklı kanun hükümlerine göre istihdam edilmektedir. İşçiler 4857 sayılı İş Kanunu’na, memurlar ise 657 sayılı Kanun’a tabi olarak istihdam edilmektedir. 6111 sayılı Kanunun ilgili maddesinde de  İl özel idarelerinin sürekli işçi kadrolarında çalışan ihtiyaç fazlası işçilerin Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatındaki yine sürekli işçi kadrolarına atanabileceği belirtilmiştir.

     Bu nedenle, işçi kadrosunda bulunan bir kişinin işçi olarak atandığı diğer kurumda Memur olarak istihdam edilme imkanı bulunmamaktadır. Ancak uygulamada kurum amirinin inisiyatifi ve işçinin istemesi halinde gayri resmi olarak işçilere memur eliyle yürütülmesi gereken iş ve işlemler yaptırılabilmektedir.