SORU


Üniversite hastanesi bir medikal firması ile sözleşme imzalamış, firma ilk teslimatını yapmış ve teslimata ilişkin ödeme evrakları saymanlığa gönderilmiştir. Ancak; ödeme belgelerinin gönderildiği tarihte yeterli nakit olmadığından ödeme nakit geldiğinde ödenmek üzere sıraya alınmıştır.

3. ay sonra firmanın bir yıl süreyle tüm ihalelerden yasaklama kararı alındığı ve yatırmış olduğu kesin teminatın gelir kaydedilmesi ile ilgili yazı saymanlığa bildirilmiştir.

Öğrenmek istediğim konu şu: İlgili firma malı teslim ettiğinde nakit olmadığı için ödemesi sıraya alındı ancak; şuan ödeme aşamasında firmanın yasaklılık kararı bildirildi. Söz konusu firmaya ödeme yapılır mı?

KONUYA İLİŞKİN MEVZUAT DÜZENLEMELERİ


4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun;

“İdarenin sözleşmeyi feshetmesi” başlıklı 20 nci maddesinde: “ Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.”

“Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih” başlıklı 21 inci maddesinde: “Yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.”

“Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler” başlıklı 22 nci maddesinde: “…

19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir.

…sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.”

“İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 26 ncı maddesinde: “(Değişik birinci fıkra: 30/7/2003-4964/47 md.) 25 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.

Bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak ihalelere de iştirak ettirilmezler…” denilmektedir.

EDİTÖR YORUMU


Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verileceği ve yine aynı Kanunun 20 nci maddesinde, yasak fiil ve davranışlarda (25 nci md.) bulunanlar hakkında kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlarının gelir kaydedileceği ve sözleşmenin feshedilerek hesabının genel hükümlere göre tasfiye edileceği; adı geçen Kanunun 22 nci maddesinde, kesin teminatların alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan toptan eşya fiyat endeksine göre güncelleneceği; ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyanın yükleniciden tazmin edileceği, belirtilmektedir.

Kesin teminatın alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenmesi; güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark yüklenicinin hakedişinden kesinti yoluyla tahsil edilebilir. Ayrıca sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan varsa, yüklenicinin istihkakından kesinti yapılabileceği; belirtilen durumların dışında yasaklama kararında genel hükümlere göre tasfiye gerektiğinden hakedişten kesinti yapılmaksızın ödemenin yapılması gerektiği, düşünülmektedir.