KISA BİR BİLGİ


Uygulamada bazı idarelerin ilan metinlerine yansıyan ihale dokümanı hükümlerinde, düzeltme ilan süresi geçtikten sonra zeyilname ile değişiklikler yaptığı görülmektedir. Böyle bir uygulama ilan metinleri ile ihale dokümanı hükümlerini farklılaştıracak ve ihale süreci sakatlanacaktır. Örneğin, iş deneyim oranı önce yüzde 30 olarak belirlenmişken bu oranın zeyilname ile yüzde 25’e çekilmesi, ancak ilan metninde herhangi bir düzeltme yapılmaması, ihale dokümanları ile ilan metinlerini birbirine aykırı yapacaktır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İlânın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde;

“… Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, 13 üncü maddeye göre yirmibeş ve kırk günlük ilan süresi bulunan ihalelerde ilânların yayımlanmasını takip eden onbeş gün diğer ihalelerde ise on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.”

“İhale Dokümanında Değişiklik ve Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde;

“… ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale  dokümanı  alanların  tamamına gönderilir…” hükümlerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde de düzenlemeler bulunmaktadır. Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde;

“(1) İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve ihale yeniden aynı şekilde ilan olunur. Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman alanların tamamına bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderilir. Ancak, belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.

(5) Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede; başvuruların ya da tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale veya ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale veya son başvuru tarihine on günden az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.”

açıklamaları yapılmıştır.

Bu düzenlemelere göre, ihale dokümanlarında bulunan hata ve eksikliklerin ilan metinlerinde de yer alması durumunda; ihale sürecine devam edilebilmesi, zeyilname düzenlenmesinin yanı sıra düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Bu ise, zeyilnamelerin düzeltme ilanı yapılabilmesine imkan verecek şekilde düzenlenmesini gerekli kılmaktadır. Başka bir deyişle, ilan metinlerine yansıyan doküman hükümleri değiştirilecek ise zeyilnamelerin, düzeltme ilan süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.