SORU


Ertesi yıla geçen sözleşmeler düzenleyebilmemiz mümkün müdür?

EDİTÖR GÖRÜŞÜ


Ertesi yıla geçen sözleşme düzenlenip düzenlenmeyeceği hususu 5018 sayılı Kanunun 27 nci maddesinde düzenlenmiştir.

Kamu idareleri yüklenmeye girişebilir yani daha sonra doğacak bir gider için yükümlülük (taahhüt) altına girebilirler. Genel prensip yüklenmenin cari yılla sınırlı olmasıdır. Ancak öyle işler vardır ki özelliği gereği malî yılla sınırlı tutulamaz ve süreklilik gösterir. Bu nevi işler 5018 sayılı Kanunun 27 nci maddesinde sayılmıştır. Bu işler;

· Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapım, onarım, etüt ve proje işleri, araştırma-geliştirme projeleri, giyecek ve yiyecek alımları, makine-teçhizat, silah-mühimmat-teçhizat alımlarıyla bunların bakım, onarım ve imalat işleri,

· Yiyecek, yakacak, akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçları,

· Temini ve korunması güç olan ilaç, aşı, serum ve tıbbi sarf malzemeleri,

· Süreli yayın alımı, taşıma, koruma ve güvenlik, temizlik ve yemek hizmetleri,

· Taşıtların malî sorumluluk sigortası ile yurt dışından tedariki yapılan silah, silah-teçhizat ve mühimmat sevkinin her türlü riske karşı sigortalanması amacıyla yaptırılan nakliyat sigortası,

· Makine-teçhizat, yol ve otoyol, bilgisayar ve haberleşme sistemlerinin bakım işleri; her türlü onarım işleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri,

· Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının yapım, onarım, etüt ve proje işleri, araştırma-geliştirme projeleri, yiyecek ve giyecek alımları makine-teçhizat ile silah, mühimmat ve teçhizat alımlarıyla bunların bakım, onarım ve imalat işleri,

· Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının etüt ve proje işleri, araştırma-geliştirme projeleri, makine, silah-mühimmat, teçhizat ve sistem alımlarıyla bunların bakım, onarım ve imalat işleri.

· Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen aktif işgücü hizmetleri kapsamında kurs ve programlardır.

Dolayısıyla bu işler için ertesi yıla geçen bir taahhüde cari yılda girilebilir. Ancak bunun için ilave zorunluluklara uyulması gerekir. Bunlar;

· Yüklenme toplam süresi 12 ayı geçmemelidir,

· Ertesi yılın Haziran ayını geçmemelidir,

· Her iş itibarıyla, bütçelerinde öngörülen ödeneklerin yüzde ellisi aşılmamalıdır.

· Yüklenme için üst yöneticiden de onay alınmalıdır.