Hızlı tren muayyen tarifeli taşıt aracı mıdır?


Harcırah Kanununun 6 ncı maddesinde; “Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan bu yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır.” hükmüne yer verilmiştir. Kanuna ekli (1) sayılı cetvelin ikinci sütununda da vapur ve tren muayyen tarifeli taşıt aracı olarak sayılmıştır.

Kanunun 27 nci maddesinin gerekçesinde resmi daireler tarafından işletilen otobüsler de muayyen tarifeli taşıt olarak kabul edilmiştir.

Bu hükümlere göre; bir taşıtın muayyen tarifeli taşıt olarak kabul edilebilmesi için resmi daireler tarafından işletilmesi ve önceden belirlenmiş tarifelerinin bulunması gerekmektedir. Her iki koşulu da sağlaması sebebiyle hızlı trenin muayyen tarifeli taşıt olarak kabulü gerekir.