SORU


Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin hakediş raporuna ilişkin 6.maddesinde “yetkili makamca onaylanır.” ifadesi geçmektedir. Yetkili makam her durumda harcama yetkilisi midir yoksa kontrol teşkilatı amiri midir?

EDİTÖR GÖRÜŞÜ


5018 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine göre giderlerin gerçekleştirilmesi; harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır. Dolayısıyla bu süreçte yer alan temel aktörler, 5018 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinde tanımlanan gerçekleştirme görevlileri, 31 inci maddesinde tanımlanan harcama yetkilileri, 58 inci maddesinde belirtilen kontrol görevlileri ve 61 inci maddesinde gösterilen muhasebe yetkilileridir.

İlgili Harcama Belgeleri Yönetmeliklerinde belge örnekleri Yönetmelik ekinde gösterilerek mümkün olanlar için duruma göre “mutemet”, “yetkili kontrol elemanları”, “harcama yetkilisi”, “daire amiri” gibi göreve ilişkin fonksiyonel unvan gösterilmiştir.

Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde ise Yapım İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 4) ve Hizmet İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 5) belgelerinin örneklerinde sadece “onaylayan” ibarelerine yer verilmiş, maddede de hakkedişler için “yetkili makamca onaylanır.” denilmiştir.

5018 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinde gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler ve süreç içerisinde birden çok görevli gerçekleştirme faaliyetine katılabilir.

Bu değerlendirmeler çerçevesinde, hakedişleri onaylayan yetkili makamın süreç içerisinde gerçekleştirme faaliyetlerinin bir parçası olarak görev alacak gerçekleştirme görevlilerini ifade ettiği ve bunun kurum ve organizasyonel yapıya bağlı olarak değişebileceği değerlendirilmektedir.