YARGI KARARI

Editör Değerlendirmesi:


Defterdarlık yapmış bir meslektaşımdan geçenlerde bir olay dinlemiş ve şaşırmıştım. Olayın özeti şöyleydi: Bir idareci X ilçesinden Y ilçesine görevlendirilmeyi talep ediyor. Üstadımız, bu talebi geçici görev yolluğu talep edilmemesi şartıyla uygun görüyor. İlgilinin yolluksuz görevlendirmeyi kabul etmesi üzerine (şifahi olarak da ileride böyle bir talebinin olmayacağına dair söz veriyor:)) geçici görevlendirme onayı çıkıyor. Bu kişi yaklaşık bir buçuk yıl Y ilçesinde geçici görevli olarak idarecilik yapıyor.  Üstadımızın başka bir yere Defterdar olarak atanmasından sonra da ilgili “Vay efendim bana yolluk niye ödenmedi” diyerek idareye başvuruda bulunuyor. Acaba böyle bir durumda dava açma süresi ne zaman başlar diye beyin jimnastiği yapalı tam 3 gün olmuşken 03.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yayılmanan Danıştay kararı imdadımıza yetişti.

Bu kararda, harcırah ödenmeyen durumlarda ilgilinin dava açma süresinin ne zaman başlayacağı net bir şekilde ortaya konulmuştur. Kararın özeti şu şekildedir:

“Yolluk ödenmesine (hak kazanılmasına) neden olan işlemin hukuki sebebi genellikle atama, nakil veya geçici görevlendirme işlemlerinden biri olmakla birlikte, yolluğun ödenmesi konusunda idari dava konusu olabilecek bir uyuşmazlığın doğması, yolluk konusunda bir işlemin tesis edilmiş olması koşuluna bağlıdır. Yolluk konusundaki işlem ise yolluğa hak kazandıran atama, nakil veya görevlendirmenin “yolluklu veya yolluksuz” olduğunun işlemde belirtilmesi suretiyle tesis edilebileceği gibi yolluğa hak kazandığı iddiasında olan kişinin yolluk talebiyle başvurusu üzerine de tesis edilebilir. Doğal olarak sözü edilen asıl işlemle birlikte tesis edilmiş bir yolluk işleminin varlığı halinde, yani yolluklu veya yolluksuz ibaresinin işlemde yer alması halinde dava açma süresi, yolluksuz ibaresi yer alan işlemin tebliğ tarihine göre; yolluk konusunda asıl işlemde ödenip ödenmeyeceği hususunda bir ibare konulmamış ya da ayrı bir işlem kurulmamış olması halinde dava açma süresi, 2577 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde öngörüldüğü gibi ilgili tarafından yöneltilecek bir başvuru üzerine oluşacak açık veya zımni bir ret işlemine göre hesaplanacaktır.”

Sonuç olarak dava açma süresi, onay belgesinde harcırahsız ifadesi yer almakta ise  bu onayın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren, eğer böyle bir ifade bulunmuyor ise ilgilinin “benim yolluğumu ödeyin” şeklindeki dilekçesinin açık veya zımni reddinden itibaren başlayacaktır.

Kararın kendisine burdan ulaşabilirsiniz.