SORU


Dairemizin muhasebe-idari mali işlerini ben yapıyorum. Personellerimizin geçici görev-eğitime gitmeleri durumunda hak ettikleri yolluk bildirimini kişilerin kendisi mi düzenlemelidir yoksa muhasebe-idari mali işler olarak benim mi görevimdir?

KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER


6245 sayılı Harcırah Kanunu:

“Harcırahın sureti tediye ve mahsubu:

Madde 59 – …Daimi memuriyetle bir yere gönderilenler gidecekleri mahalle varış tarihinden ve muvakkat vazife ile gönderilenler de memuriyetleri mahalline dönüş tarihlerinden itibaren bir ay zarfında harcırah beyannamelerini, evrakı müspiteleri ile birlikte dairesi amirine tevdi ederler… Beyannameyi alan daire amirleri bunu vize ettikten sonra taşrada mahallin en büyük malmemuruna ve merkezde de alakadar mali mercie vermekle mükelleftirler…”

“Hilafı hakikat beyanname verenler:

Madde 60 – Bu kanuna göre tahakkuk edecek, istihkakın miktarını artıracak şekilde-maddi hatalar hariç-hilafı hakikat beyanname verenler hakkında, mensup oldukları kurumların inzibat, memurin, müdürler komisyonları gibi salahiyetli heyet ve makamlarının kararı ile ve işlenen suçun mahiyet ve şümulüne göre rütbe veya sınıf tenzili veya ihraç cezalarından her hangi biri tatbik olunur ve bu gibilerin bu suretle aldıkları fazla harcırah, Devlet özel idare ve belediyelerce Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre ve bu kanuna tabi diğer kurumlarca da umumi hükümlere tevfikan tahsil olunur…”

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği:

“Yurtiçi geçici görev yolluğu

Madde 22 – Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde duruma göre aşağıdaki belgeler aranır.

a) Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde;

– Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek: 27),”

EDİTÖR YORUMU


6245 sayılı Harcırah Kanununun yukarıda belirtilen maddeleri ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği eki standart form birlikte değerlendirildiğinde yolluk bildirimlerinin bizzat ilgili memur tarafından düzenlenmesi ve varsa ekli belgelerle birlikte Kanunda belirtilen süreleri de göz önüne alarak görevin yerine getirildiğinden haberli birim sorumlusuna imza ettirmekle mükelleftir. Birim yetkilisinin onayı sonrasında ödeme emri belgesi düzenlenmesi gibi işlemleri yapmak muhasebe-idari mali işler birimlerinin görevidir.

Ayrıca, Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) koordinasyonunda yürütülen Yeni Harcama Yönetim Sistemi kapsamında 2018 yılından itibaren uygulamaya geçirilen e-yolluk yazılımı ile personelin kendisine ait e-devlet şifresi ile yolluk bildiriminde bulunması gerekmektedir.

 

(Görüşleriniz bizim için değerlidir. Yorum ve beğenileriniz kendimizi geliştirmemize vesile olacaktır.)