BİR BİLGİ-1


Bilindiği üzere harcama belgeleri yönetmelikleri uyarınca mal, hizmet ve yapım işlerine ait bir ödemenin yapılabilmesi için aranan en temel belgelerden birisi faturadır. Üçüncü kişilere borcu olan ve hakkında icra takibi başlatılan bir yüklenici, alacaklılarına zarar vermek maksadıyla fatura düzenlemekten kaçınarak ödemeyi geciktirebilir mi? Konuyu örneklendirelim. Maliye Bakanlığına iş yaptığımı,  eski eşime yar olmasın maksadıyla nafaka borcumu ödemediğimi, eski eşimin yemeden içmeden biriktidiği parayla özel dedektif tutttuğunu, öğrendiği bilgiye istinaden hakkımda icra takibi başlattığını ve saymanlığa konuyla ilgili icra dairesine ait haciz ihbarnamesinin gönderildiğini varsayalım. Bu borcun şahsıma yapılacak hakediş ödemesinden kesilmesini engellemek maksadıyla fatura düzenlemekten kaçınabilir miyim?

Hukuk kuralları hiç bir durum ve şartta bu şekilde başkasına zarar verecek eylem ve işlemleri desteklememektedir. Dolayısıyla, fatura düzenlenmesinden kaçınılması ödemenin yapılmasını engellemeyecektir.

Nitekim bu durum Maliye Bakanlığı tarafından Milli Eğitim Bakanlığına verilen 17.05.2010 tarih ve 6874 sayılı görüş yazısında da belirtilmiştir. Söz konusu yazıda;

“… Buna göre; yüklenicinin fatura düzenlemekten imtina etmesi ve söz konusu alacak üzerinde hukuken hakkı tanımış olanlara ödeme yapılması gerektiğinden fatura olmaksızın tahakkuk/ödeme işleminin yapılabileceği değerlendirilmeketdir.

Ayrıca, hakediş raporunda gösterilen Katma Değer Vergisinin emanete alınarak yüklenici firmanın bağlı olduğu vergi dairesine muhasebe birimleri arası işlemler hesabı aracılığıyla nakledilmesi ve muhasebe işlem fişinin, kesilen Katma Değer Vergisinin kimin adına ve hangi iş için kesildiğinin açıklamalı bir yazı ekinde ilgili vergi dairesine gönderilmesi gerekmektedir.”

açıklamalarına yer verilmiştir. Bu açıklamalara ilaveten, faturayı zamanında düzenlemeyen kişiler hakkında ilgili vergi dairesince Vergi Usul Kanununa göre ceza uygulanması da gerekmektedir.

Dolayısıyla siz siz olun, Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmayın.