SORU


Devlet memuru baba, resmi nikâhsız eşinden olan yani evlilik dışı doğan çocuğu için çocuk yardımı alabilir mi?

EDİTÖR DEĞERLENDİRMESİ


Aile yardımı ödeneğine ilişkin hükümler, 657 sayılı Kanunun 202-206 maddelerinde düzenlenmiştir.

Aynı Kanunun, 2006 yılında yürürlükten kaldırılan “Tedavi Yardımı” başlıklı 209 uncu maddesinde, tedavi yardımının asıl ögesi olarak 202 inci maddede yer alan aile yardımı ödeneği esas alınmakta idi.

657 sayılı Kanunun 209 uncu maddesinde yer alan tedavi yardımından yararlanma ile ilgili Danıştay 5. Dairesinin 2005/3518 Esas, 2008/57 Karar sayılı kararında “…Evlilik içi çocuklar ile evlilik dışı çocukların hukuki konumları arasındaki farklılıkları doğuran düzenlemelerin, yabancı hukuk rejimlerinde de zaman içinde giderilerek, bu farklılığın ortadan kaldırılmış olduğu, 4721 sayılı Yasayla da dünyadaki bu hukuksal değişim sürecine uyum sağlandığı göz önüne alındığında, yasa koyucunun bu çocuklar arasındaki ayrımı ortadan kaldırma yönündeki iradesi, daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır.

Esasen; annenin evlilik birliği dışında doğan çocuğunun, diğer çocuklarından ayrı tutularak, sosyal haklardan olan sağlık yardımından yararlanamaz duruma sokulması, Anayasanın “sosyal devlet” ilkesi ile 10 uncu maddesinde anlatımını bulan eşitlik ilkesine de aykırılık oluşturmaktadır.” denilerek tedavi yardımından yararlandırılmaması yönündeki idari işlemin iptali yönünde verilen idare mahkemesi kararı onanmıştır.

Buna göre;

  • Danıştay kararındaki hüküm gerekçelerinin, 657 sayılı kanunun ilgili maddelerinde bir düzenleme yapılması gerekliliği doğurduğu;
  • Evlilik dışı doğan çocuk için aile yardımı verilmemesi yönünde bir idari işlemin dava yoluna gidilmesi halinde aynı gerekçe ile iptal edilebileceği değerlendirilmektedir.