SORU: 

Merhaba, resmi daireler içinde doğal gaz veya abonelikleri sırasında güvence bedelleri ödenmesi isteniyor. Bu yapılan güvence bedeli ödemelerinden , 488 sayılı damga vergisi Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a fıkrasına göre ödemelerden kesilen damga vergisi kesilmesi gerekir mi. Bu konuda bir vergi dairesinden kesilmesi konusunda görüş var .Şayet kesilmesi gerekirse, verilen depozito hesabına aldığımız bu güvence bedelinin firma tarafından geri iadesi yapılırken damga vergisi kadar eksik ödeme durumu oluşabilecek ve de hesaplar nasıl kapatılacaktır?

İLGİLİ MEVZUAT DÜZENLEMELERİ:

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1. Maddesinde “Bu kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder.(1)” hükmü ile damga vergisinin konusunun ne olduğu genel olarak tanımlanmıştır. Aynı Kanuna ekli I. Sayılı Tablo’nun;

IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar

1. Makbuzlar:
a) Resmî daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmî dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmî daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kâğıtlar”ın damga vergisi oranı binde 9,48 olarak belirlenmiştir.

Kanun’un “Mükellef” başlıklı 3. Maddesinde “Damga Vergisinin mükellefi kağıtları imza edenlerdir. Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların Damga Vergisini kişiler öder.” Hükmü ve 8. Maddesinde yer alan “Bu kanunda yazılı resmi daireden maksat, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerdir.

Bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler resmi daire sayılmaz.” Hükmü ile damga vergisinin mükellefleri açıkça belirtilmiştir. Buradaki kişi kavramı hem gerçek hem tüzel kişiliği ifade etmektedir.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı :B.07.1.GİB.4.26.15.01-DMG-62-2-15-96                                         21/10/2011

Konu : Devlet Hastanesi bünyesinde yapılan yemekhane binasına

doğalgaz aboneliği tesis ettirmek için Doğalgaz Dağıtım

Şirketine güvence bedeli adı altında yapılacak ödemeye

ilişkin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

İlgi :    … tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, hastaneniz bünyesinde yapılan yemekhane binasına doğalgaz aboneliği tesis ettirmek için … Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’ne güvence bedeli adı altında ödeme yapacağınız belirtilerek, güvence bedeli ödemesinden damga vergisi kesilip kesilmeyeceği hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 ncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi daireler ile kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 nci maddesinde, bu kanunda yazılı resmi daireden maksadın genel ve özel bütçeli idarelerle il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında ise, “Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar”ın binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, genel bütçeli idare olan Sağlık Bakanlığına bağlı bir kurum olarak resmi daire hüviyetini haiz hastanenizin, doğalgaz aboneliği tesis ettirmek için … Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketine yapılacak güvence bedeli ödemesi nedeniyle düzenleyeceği kağıdın, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a fıkrasına göre binde 8,25 nispetinde damga vergisine tabi tutulması ve verginin hastaneniz tarafından kesinti suretiyle tahsil edilerek ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı

 

EDİTÖR YORUMU:

Sorunuza cevap olarak yukarıdaki tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere abonelik sözleşmeleri damga vergisine tabi olduğundan, kurumunuz resmi daire ise güvence bedeli damga vergisi kesilerek elektrik veya doğalgaz hizmet sağlayıcısı tüzel kişiye ödenecek olup, iade alındığında tamamı alınacaktır. Örneğin 1.000,00 TL güvence bedeli ödenecekse 9,48 TL tutarında damga vergisi bütçeye gelir olarak alındıktan sonra kalan 991,52 TL ilgili tüzel kişiliğe ödenecek, abonelik sonlandırıldığında ise 1.000,00 TL’snın tamamı alınacaktır. Yukarıdaki görüş yazısında geçen binde 8.25 eski ora olup, güncel oran binde 9.48 dir.

 

 

 

2 YORUMLAR

 1. bu konuda Gediz elektrik ile ciddi sorun yaşıyoruz.
  bir ilçe belediyesiyiz. gediz elektrik güvence bedeli tahsil ederken damga vergisi kesilmesini kesinlikle kabul etmiyor. istediği rakam tam yatırılmazsa işlem yapmayız diyor.
  ayrıca güvence bedeli ile birlikte bizden damga vergisi tahsil ediyor. bu işlemi normal vatandaş işlemlerinde yapması doğru ama kamu kurumları ile yanlış.
  hem tahsil edemediğimiz damga vergisi hemde bizden aldıkları damga vergisi bize ciddi sorunlar yaşatır. işlem yapan personele zimmet bile çıkabilir.
  iş bilmez oldukları o kadar belli ki, güvence bedelinden damga vergisi hesaplarken kdv düşüp te hesaplama yapıyor. oysaki güvence bedelinde kdv olmaz.
  bu konuda nasıl bir yol izlenmesi lazım bilgisi olan varsa rica ederiz. sayg.