Doçentlik sınavı için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığında görevlendirilen öğretim üyelerinin harcırahı hangi kurum tarafından ödenecektir? (BÜMKO Görüşü) 


Bütçe ve Mali Kontrol Genen Müdürlüğü’nün 13.10.2016 tarih ve 20747 sayılı görüşü ile doçentlik sınavı için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığında görevlendirilen öğretim üyelerine harcırahın hangi kurum bütçesinden ödeneceği karar bağlanmıştır.

Bu görüş yazısında özetle;

“… Yukarıda yer alan hükümlerden anlaşılacağı üzere, doçentlik sınavı ile ilgili esasları belirlemek ve sınavı sonuçlandırmak Üniversitelerarası Kurulun görevleri arasında bulunmaktadır. Dolayısıyla, doçentçlik sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyelerinin bu hizmeti Üniversitelerarası Kurul için yapılmakla birlikte, Üniversitelerarası Kurulun buradaki görevi doçentlik sınavının düzenlenmesi, esas ve usullerin belirlenmesi ve sonuçlandırılmasından diğer bir ifadeyle doçentlik sınavının koordine edilmesinden ibaret olup, kurum olarak bu hizmetten doğrudan yararlanma imkanının bulunmadığı düşünülmektedir.

Bu itibarla, Başkanlığınızca, doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyelerine yapılacak geçici görev yolluğu ödemelerinin söz konusu öğretim üyelerinin halen görev yapmakta oldukları üniversitelerin bütçesinden karşılanmasında bir sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir.”

açıklamaları yapılmıştır.