SORU


CMK ödemelerinde vergi borcu olmadığına dair yazı aranır mı ? Ödemelerde vergi borcu mahsubu yapılabilir mi?

EDİTÖR GÖRÜŞÜ


5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi ve vekillere Adalet Bakanlığı adına Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerince veya Malmüdürlüklerince ödeme yapılmaktadır.

6183 sayılı Kanunun 28.11.2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesiyle değişen ve 1/1/2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 22/A maddesinde “Maliye Bakanı,  ödeme ve işlemlerde, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması ve yapılacak ödemelerden istihkak sahiplerinin amme borçlarının kesilerek ilgili tahsil dairesine aktarılması zorunluluğu ile kesintilere asgari tutar ve oran getirmeye, kapsama girecek amme alacaklarını tür, tutar, ödeme ve işlemler itibarıyla topluca veya ayrı ayrı tespit etmeye, zorunluluk getirilen ödeme ve işlemlerde hangi hallerde bu zorunluluğun aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”  denilmektedir.

Madde hükmü ile bazı ödeme ve işlemler sırasında Bakanlığa bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğu getirmeye Maliye Bakanı yetkili kılınmaktadır.

Anılan maddenin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden 6183 Sayılı Kanunun 22/A maddesinin uygulanmasını gösteren ve Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde değişiklikler yapan Seri: A Sıra No: 9 Tahsilat Genel Tebliği  23/12/2017 tarih ve 30279 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin; 8. Maddesinde “ Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince baro tarafından görevlendirilen müdafi veya vekile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinden ayrık olarak hazırlanacak Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere ilişkin Tarife gereğince ödenecek meblağ Adalet Bakanlığı bütçesinde bu amaçla ayrılan ödenekten karşılanır.”  hükmü ile 11.maddesinde “Müdafi veya vekil; soruşturma evresinde ifade alma ve sorguya, kovuşturma evresinde ise bir oturuma katılmakla tarifede belirlenen meblağı almaya hak kazanır. Bu meblağ soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı veya Kovuşturmayı yapan mahkeme hâkimi tarafından düzenlenecek sarf kararı ve serbest meslek makbuzuna istinaden ödeme emri belgesiyle ödenir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler birlikte değerlendirildiğinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi vekillere yapılan ödemelerin Adalet Bakanlığı bütçesinde bu amaçla ayrılan ödenekten karşılandığı ayrıca Adalet Bakanlığının genel bütçeli bir kamu idaresi olmakla birlikte yapılan ödemenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında sayılan bir ödeme olmadığı sonucuna varılmaktadır.

Bu sebeple Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılan ödemelerin 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında değerlendirilmemesi görüş ve kanaatinde olmakla beraber Maliye Bakanlığınca yayımlanan Tahsilat Genel Tebliğleri doğrultusunda saymanlıkların hak sahiplerine ödeme yapmadan önce hak sahiplerinin bağlı olduğu vergi daireleri ile irtibat sağlanarak hak sahiplerinin borcunun bulunup bulunmadığının sorgulanması ve ödemeyi buna göre yapması gerekir.