SORU

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinden dernek ve vakıflara yardım yapabilirler mi?

EDİTÖR GÖRÜŞÜ

Evet yapabilirler. Konuyu 5018 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ve Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde cevaplanması gerekir.

5018 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmüş olması durumunda, kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabileceklerini düzenlemiştir.

İlgili Yönetmeliği 5 inci maddesi ile yardım yapabilmenin şartları belirlenmiştir. Buna göre İdarelerce teşekküllere yardım yapılabilmesi için;

  • İdare bütçesinde bu amaçla ödenek tefrik edilmiş olması,
  • Yardımlarda kamu yararı gözetilmesi, yardımların öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması ile toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması,
  • Teşekkülün, yardımı yapacak idarenin görev alanına giren konularda faaliyet göstermesi,
  • Teşekkül ile yardım yapacak idare arasında protokol yapılması,
  • Teşekkülün, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflardan olmaması,
  • Teşekkülün, Anayasa ve kanunlarla yasaklanmış faaliyetlerde bulunmamış olması,
  • Teşekkülün, üyelerine veya ortaklarına kazanç paylaşımı veya kâr dağıtımı amacının bulunmaması,

Gerekmektedir ve idarelerce saydamlık ve hesap verme sorumluluğu gereği, yardım yapılan teşekküllerin isim listesi, teşekküllere ilişkin bilgiler, yardımın amacı, konusu ve yapılan yardım tutarları, izleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanacaktır