Business sınıf üzerinden hızlı tren ücreti ödenebilir mi?


Hızlı trenlerde; temel olarak ekonomi sınıfı ve business sınıf olarak iki sınıf bulunmaktadır. Ayrıca, fark verilmek suretiyle bu sınıflar yemekli ekonomi ve yemekli business sınıf haline de getirilebilmektedir.  Acaba ilgililere ekonomi sınıfı dışındaki diğer sınıflar üzerinden harcırah ödenebilmesi mümkün müdür?

Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde muayyen tarifeli taşıtlarda hangi mevkide seyahat edileceği de hükme bağlanmıştır. Buna göre;

  • Yurtdışı seyahatlerde uçaklarda birinci sınıf üzerinden seyahat giderleri ödenenlere, yataklı vagon farkı dahil olduğu halde birinci mevki bilet ücreti,
  • Aylık dereceleri 1 olan memur ve hizmetliler ile 33 üncü maddenin (b) bendine dahil olanlara, yataklı vagon farkı dahil olduğu halde birinci mevki bilet ücreti,
  • Yukarıda yazı olanların dışında kalan aylık dereceleri 2-4 olan memur ve hizmetlilere, birinci mevki bilet ücreti,
  • Aylık dereceleri 5 ve daha aşağı derece olan memur ve hizmetlilere, ikinci mevki bilet ücreti

ödenecektir. Kanunda birinci mevki ve ikinci mevkiden neyin kastedildiği açıklanmamıştır. Aynı tanımlara TCDD’nin güncel mevzuatında da yer verilmemiştir. Kanunun yazıldığı tarih itibariyle en iyi sınıf yataklı vagon farkı dahil birinci mevki bilet iken, en düşük sınıf ikinci mevkidir. Bu sınıfların hızlı trene uyarlanması halinde ikinci sınıfın ekonomi sınıfı, birinci sınıfın ise business sınıf olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla Kanuna ekli (1) sayılı cetvelinin ilk üç sırada gösterilenlerin business sınıf üzerinden yolculuk yapabilecekleri düşünülmektedir.

Öte yandan, ücret ödenerek yemekli hale getirilen ekonomik sınıf ile business sınıf biletlerinin harcırah kapsamında karşılanıp karşılanmayacağının da değerlendirilmesi gerekmektedir.

Harcırah Kanununun “Biletinin Yemeksiz Olarak Alınması Mümkün Olmıyan Vasıtalarda Seyahat” başlıklı 30 uncu maddesinde; “Biletinin yemeksiz olarak alınması mümkün olmıyan bir vasıta ile seyahat halinde bilet bedeline dahil yemek bedeli de yol masrafı olarak kabul olunur.” hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca Kanuna ekli (1) Sayılı Cetvelin “Açıklama” bölümünün 4 üncü maddesinde; “Muayyen tarifeli taşıtlarda yemeksiz bilet ücreti; yemeksiz biletin temini mümkün olmadığı hallerde ise yemekli bilet ücreti ödenir.” açıklaması yapılmıştır.

Bu hükümlere göre; hızlı trenlerde yemeksiz bilet alınabilmesinin mümkün olması sebebiyle, yemekli ekonomi ve yemekli business biletlerinin harcırah kapsamında karşılanabilmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.