Belediyelerin hali perişan. 


Hazır dünya kupası varken örneğimizi de bunun üzerinden vermeye çalışalım. Bir maçın analizi önemli pozisyonlar üzerinden yapılır ve takımın iyi veya kötü oynadığı değerlendirilir. Bir kurumun analizi de yapılan denetimde tespit edilen bulgular üzerinden yapılır. Denetim elemanınca yapılan tespitler arasında fahiş hatalar fazla ise bu durum ilgili kurumun ehil insanlarca yönetilmediği, görevlerin ve verilen hizmetin layıkıyla yapılmadığı hususunda önemli bir emare teşkil eder.

Site kullanıcılarına ışık tutacak harcıraha ilişkin Sayıştay kararlarını derlerken Belediyelerce gerçekleştirilen harcırah ödemelerinde çok fazla fahiş hata yapıldığı, hukukun dışında mantık kurallarını da zorlayan masrafların harcırah kapsamında ödendiği görülmüştür.

Bu tarz kötü uygulamaların ise ancak; etkin denetim, harcama aktörlerine merkezi bir birim tarafından verilecek periyodik eğitimler, harcama sürecinde yer alan görevlilerin sertifikasyon sistemine tabi tutularak bunların sertifikalı insanlardan seçiminin sağlanması gibi yöntemlerle ortadan kaldırılacağı düşünülmektedir.

Konuya ilişkin örnek iki karara aşağıda yer verilmiştir.

Sayıştay 5 inci Dairesinin 2016 yılı 296 karar no’lu ve 88 ilam no’lu kararı:


Harcırah ödemesi

A) Belediyede işçi olarak çalışan ………’nun ……….. ilinde gerçekleştirdiği geçici görevle ilgili düzenlediği harcırah beyannamesine ilişkin yapılan ödemede; görev yeri ve diğer illerde yemek, yiyecek ve su gibi harcamaların yer alması neticesinde ……….TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak;

6245 sayılı Kanunda harcırah unsurları sınırlı olarak sayılmaktadır. Yapılan incelemede ise, düzenlenen beyannamede, mevzuatta belirtilen unsurlar dışında yemek, muhtelif gıda, unlu mamül gibi harcamaların da ödenmesi suretiyle kamu zararına neden olunduğu tespit edilmiştir. Sorumluların savunmalarından ise oluşan kamu zararının tahsil edildiği görülmüştür.

Bu itibarla, Belediyede işçi olarak çalışan………..’nun …….. ilinde gerçekleştirdiği greçici görevle ilgili düzenlediği harcırah beyannamesine ilişkin yapılan ödemede; görev yeri ve diğer illerde yemek, yiyecek ve su gibi harcamaların yer alması neticesinde oluşan ……..TL kamu zararının;

……..TL’si……tarih ve…………no.lu,

…….. TL’si ……tarih ve ……. no.lu banka dekontları ile ahiz ……….’ndan tahsil edildiğinden ilişilecek husus kalmadığına, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

B) Düzenlenen harcırah beyannamesinde ilgilinin kendisi dışında konaklayan kişiler için de konaklama masrafı ödenmesi neticesinde ……….TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak;

6245 sayılı Kanunda harcırah unsurları sınırlı olarak sayılmaktadır. Yapılan incelemede ise, düzenlenen beyannamede, harcıraha müstehak olan kişinin 1 günlük konaklama masrafı yanında 3 kişinin daha konaklama masrafının ödenmesi kamu zararına neden olunduğu tespit edilmiştir. Sorumluların savunmalarından ise oluşan kamu zararının tahsil edildiği görülmüştür.

Bu itibarla, Belediyede işçi olarak çalışan ………’nun …….. ilinde gerçekleştirdiği geçicii görevle ilgili düzenlediği beyannamesinde, kendisi dışında konaklayan kişiler için de konaklama masrafı ödenmesi neticesinde oluşan …….TL kamu zararı ……tarih ve ……… no.lu banka dekontu ile ahiz …………’ndan tahsil edildiğinden ilişilecek husus kalmadığına, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

C) Düzenlenen beyanname ile Belediye envanterine kayıtlı olmayan veya Belediyece kiralama suretiyle kullanılmayan “………” plakalı araç için alınan yakıt bedelinin ödenmesi neticesinde ………TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak;

6245 sayılı Kanunda harcırah unsurları sınırlı olarak sayılmaktadır. Yapılan incelemede ise, düzenlenen beyannamede, Belediyece kullanılmayan bir araca alınan yakıt bedelinin ödenmesi suretiyle kamu zararına neden olunduğu tespit edilmiştir. Sorumluların savunmalarından ise oluşan kamu zararının tahsil edildiği görülmüştür.

Bu itibarla, Belediyede işçi olarak çalışan ……….’nun……… ilinde gerçekleştirdiği greçici görevle ilgili düzenlediği harcırah beyannamesine ilişkin yapılan ödemede; özel bir araca alınan yakıt bedelinin denmesi suretiyle oluşan ……TL kamu zararı; …..tarih ve …….. no.lu banka dekontu ile ahiz ……..’ndan tahsil edildiğinden ilişilecek husus kalmadığına,

….6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

Sayıştay 5 inci Dairesinin 2016 yılı 296 karar no’lu ve 88 ilam no’lu kararı:

Harcırah ödemesi

…….Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan bazı işçilere ait harcırah beyannamelerinde yolda ve görevli olunan illerde yapılan çeşitli harcamaların 6245 sayılı Harcırah Kanununa aykırı olarak belediye bütçesinden ödenmesi sonucunda ……TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak,


6245 sayılı Kanunda harcırah unsurları sınırlı olarak sayılmaktadır. Yapılan incelemede ise, düzenlenen beyannamede, mevzuatta belirtilen unsurlar dışında yemek, muhtelif gıda, yemek, tekstil, et ve sebze gibi harcamaların da ödenmesi suretiyle kamu zararına neden olunduğu tespit edilmiştir. Sorumluların savunmalarından ise oluşan kamu zararının tahsil edildiği görülmüştür.

Bu itibarla, …….. Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan bazı işçilere ait harcırah beyannamelerinde yolda ve görevli olunan illerde yapılan çeşitli harcamaların 6245 sayılı Harcırah Kanununa aykırı olarak belediye bütçesinden ödenmesi sonucunda oluşan …….. TL kamu zararının;

……. TL’si …..tarih ve………..no.lu,

…… TL’si……tarih ve ……….. no.lu,

……. TL’si ……tarih ve ….. no.lu banka dekontları ile sorumlu…………..’dan tahsil edildiğinden ilişilecek husus kalmadığına, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.