SORU


Bağış ve yardımların tamamı bütçeye gelir kaydedilmeli midir? Bağış ve yardımın ayni veya nakdi olması durumu değiştirir mi?

KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER


Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği:

255-Demirbaşlar Hesabı

Hesabın işleyişi 

MADDE 182- Demirbaşlar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir:

… 6) Bedelsiz olarak intikal eden demirbaşlar tespit edilen değerleri üzerinden bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.

600-Gelirler Hesabı

Hesabın işleyişi

MADDE 394 ‒ a-9) Muhasebe birimlerince bağış ve yardım olarak tahsil olunan paralar bir taraftan bu hesaba alacak, ilgili hesaba borç; diğer taraftan 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak, 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydedilir.

Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 26.12.2008 ve B.07.0.MGM.0.20/400-01/19776 sayılı yazısı:

“Kamu idarelerine yapılan ayni nitelikteki bağış ve yardımların bütçeye gelir kaydedilmeksizin, ilgili stok veya duran varlık hesabına borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilmesi, nakdi olarak yapılan bağış ve yardımların ise, bir taraftan 100-Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabına borç, 600-Gelirler Hesabına alacak, diğer taraftan 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç, 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedilmesi gerektiği…”

EDİTÖR YORUMU


Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben yapılan her türlü tahsilat 800-Bütçe Gelirleri Hesabına kaydedilmesi gerektiğinden, ayni nitelikteki bağış ve yardımların bütçeye gelir kaydedilmesi, daha sonra bu varlıkların elden çıkarılması sırasında bütçe geliri yönünden mükerrerlik yaratacaktır.

Bu nedenle, nakdi olarak yapılan bağış ve yardımlar bütçeye gelir kaydedilirken, ayni nitelikte yapılan bağış ve yardımların bütçeye gelir kaydedilmeksizin ilgili stok veya duran varlık hesabına kaydedilmesi gerekmektedir.